Ngày đăng: 6/5/2019     |    Người đăng:   ThS. Vũ Hồng Dương     |    Chuyên mục: Thông báo

THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN HỌC KỲ 02 NĂM HỌC 2018-2019: Đợt 5, từ ngày 17/06/2019 đến ngày 11/08/2019

Thông báo Thời khóa biểu chính thức: Ngày 14/6/2019

Nộp học phí: Từ ngày 30/5/2019 - 12/6/2019

TT Mã học phần Tên học phần TC Tên lớp tín chỉ Từ
ngày
Đến
ngày
Giáo viên Thời gian Phòng học
1 NM8022 (CS) Văn hóa Việt Nam 3 NM8022_LR 17/6 28/7 Đoàn Thị Hồng Lư Thứ 2(T7-11)Thứ 5(T7-11) H 3. 01
2 QH1305 (Quy hoạch) Bảo tồn di sản đô thị 2 QH1305_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 4. 02
3 DT2419 1. Tiết kiệm năng lượng cho hệ thống CTN 2 DT2419_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 4. 01
4 XD3508 An toàn và môi trường lao động 2 XD3508_LR 17/6 28/7 Lê Bá Sơn Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 3. 01
5 XD3508 An toàn và môi trường lao động 2 XD3508_LR2 17/6 28/7   Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 8. 01
6 DT2307 Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý 2 DT2307_LR 17/6 28/7 Vũ Lê Ánh Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 3. 04
7 DT2307 Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý 2 DT2307_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 9. 03
8 XD3009 Các phương pháp số 2 XD3009_LR1 17/6 28/7 Nguyễn Thị Ngọc Loan Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) H 3. 03
9 XD3009 Các phương pháp số 2 XD3009_LR2 17/6 28/ Trịnh Tự Lực Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 3. 03
10 XD3009 Các phương pháp số 2 XD3009_LR3 17/6 28/77   Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 6. 05
11 DT2210 Cấp thoát nước 2 DT2210_LR 17/6 28/7 Nguyễn Thành Công Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 3. 01
12 XD3108 Cơ đất nền móng 2 XD3108_LR 17/6 28/7 Đỗ Minh Tính Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 3. 03
13 XD2901 Cơ học cơ sở P1 2 XD2901_LR1 17/6 28/7 Ngô Quang Hưng Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 3. 04
14 XD2901 Cơ học cơ sở P1 2 XD2901_LR2 17/6 28/7 Nguyễn Thị Kiều Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 3. 04
15 XD2901 Cơ học cơ sở P1 2 XD2901_LR3 17/6 28/7 Nguyễn Thị Kiều Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 3. 04
16 XD2901 Cơ học cơ sở P1 2 XD2901_LR4 17/6 28/7 Phạm Thị Hà Giang Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) H 3. 04
17 XD2901 Cơ học cơ sở P1 2 XD2901_LR5 17/6 28/7 Đỗ Xuân Tùng Thứ 4(T1-3)Thứ 7(T1-3) H 3. 04
18 XD2901 Cơ học cơ sở P1 2 XD2901_LR6 17/6 28/7   Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) H 8. 04
19 XD2902 Cơ học cơ sở P2 2 XD2902_LR1 17/6 28/7 Ngô Quang Hưng Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) H 3. 04
20 XD2902 Cơ học cơ sở P2 2 XD2902_LR2 17/6 28/7 Ngô Quang Hưng Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) H 3. 04
21 XD2902 Cơ học cơ sở P2 2 XD2902_LR3 17/6 28/7 Đỗ Xuân Tùng Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 3. 04
22 XD2902 Cơ học cơ sở P2 2 XD2902_LR4 17/6 28/7   Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) H 6. 05
23 XD2902 Cơ học cơ sở P2 2 XD2902_LR5 17/6 28/7   Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 6. 05
24 XD3012 Cơ học công trình 3 XD3012_LR1 17/6 28/7 Trần Ngọc Trình Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 7. 04
25 XD3012 Cơ học công trình 3 XD3012_LR2 17/6 28/7 Trần Thị Thúy Vân Thứ 4(T1-5)Thứ 7(T1-5) H 7. 03
26 XD3012 Cơ học công trình 3 XD3012_LR3 17/6 28/7   Thứ 3(T1-5)Thứ 6(T1-5) H 7. 03
27 XD3012 Cơ học công trình 3 XD3012_LR4 17/6 3/8   Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) H 7. 03
28 XD3104 Cơ học đất 3 XD3104_LR1 17/6 28/7 Lê Khắc Hưng Thứ 4(T8-12)Thứ 7(T8-12) H 3. 04
29 XD3104 Cơ học đất 3 XD3104_LR2 17/6 28/7 Nguyễn Thị Thanh Hương Thứ 2(T1-5)Thứ 5(T1-5) H 3. 03
30 XD3104 Cơ học đất 3 XD3104_LR3 17/6 28/7   Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) H 7. 05
31 XD3005 Cơ học kết cấu P1 2 XD3005_LR1 17/6 28/7 Phạm Văn Trung Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 3. 03
32 XD3005 Cơ học kết cấu P1 2 XD3005_LR2 17/6 28/7 Nguyễn Vũ Thiêm Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 4. 03
33 XD3005 Cơ học kết cấu P1 2 XD3005_LR3 17/6 28/7 Đinh Thúy Hà Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) H 4. 03
34 XD3006 Cơ học kết cấu P2 3 XD3006_LR1 17/6 28/7 Trương Mạnh Khuyến Thứ 3(T1-5)Thứ 6(T1-5) H 4. 03
35 XD3006 Cơ học kết cấu P2 3 XD3006_LR2 17/6 28/7 Trịnh Tự Lực Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 4. 03
36 XD3006 Cơ học kết cấu P2 3 XD3006_LR3 17/6 28/7   Thứ 4(T1-5)Thứ 7(T1-5) H 3. 05
37 XD3010 Cơ học môi trường liên tục 2 XD3010_LR1 17/6 28/7 Giáp Văn Tấn Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) H 4. 03
38 XD3010 Cơ học môi trường liên tục 2 XD3010_LR2 17/6 28/7 Giáp Văn Tấn Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 4. 04
39 XD2814 Công nghệ chất kết dính vô cơ 3 XD2814_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) H 4. 02
40 KT6501.2 Công nghệ, kết cấu mới 1 KT6501.2_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6)  
41 DT1902.1 ĐA chuẩn bị kĩ thuật khu đất xây dựng P1 2 DT1902.1_LR 17/6 3/8      
42 DT1902.2 ĐA chuẩn bị kĩ thuật khu đất XD P2 2 DT1902.2_LR 17/6 28/7      
43 DT1902 ĐA Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng 1 DT1902_LR 17/6 28/7 Nguyễn Lâm Quảng Thứ 4(T1-5) H 8. 02
44 DT2116 ĐA CT Thu trạm bơm cấp thoát nước 2 DT2116_LR 17/6 3/8   Thứ 4(T8-12)  
45 QL5016.1 ĐA định mức và đơn giá trong XD 1 QL5016.1_LR 17/6 3/8   Thứ 4(T10-12) H 3. 01
46 XD3202 ĐA Kết cấu bê tông cốt thép P1 1 XD3202_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3) H 7. 01
47 XD3202 ĐA Kết cấu bê tông cốt thép P1 1 XD3202_LR2 17/6 28/7   Thứ 2(T4-6) H 7. 01
48 XD3202 ĐA Kết cấu bê tông cốt thép P1 1 XD3202_LR3 17/6 28/7   Thứ 3(T7-9) H 7. 01
49 XD3202 ĐA Kết cấu bê tông cốt thép P1 1 XD3202_LR4 17/6 28/7   Thứ 3(T10-12) H 7. 01
50 XD3202 ĐA Kết cấu bê tông cốt thép P1 1 XD3202_LR5 17/6 28/7   Thứ 4(T10-12) H 7. 01
51 XD3202 ĐA Kết cấu bê tông cốt thép P1 1 XD3202_LR6 17/6 28/7   Thứ 4(T7-9) H 4. 01
52 XD3202 ĐA Kết cấu bê tông cốt thép P1 1 XD3202_LR7 17/6 28/7   Thứ 4(T10-12) H 4. 01
53 QL5001.3 ĐA Kinh tế xây dựng 2 QL5001.3_LR 17/6 3/8 Bùi Mạnh Hùng Thứ 4(T4-6) H 3. 02
54 XD3101 Địa chất công trình   2 XD3101_LR1 17/6 28/7 Chu Tuấn Vũ Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 6. 04
55 XD3101 Địa chất công trình   2 XD3101_LR2 17/6 28/7 Phan Tự Hướng Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 6. 04
56 DTC-3 Đồ án C3 - KT Các công trình văn hóa 4 DTC-3_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T2-6)Thứ 5(T2-6)Thứ 4(T2-6)  
57 DT2206 Đồ án Cấp thoát nước công trình 2 DT2206_LR 17/6 3/8   Thứ 7(T8-12) H 3. 01
58 XD2815 Đồ án Công nghệ chất kết dính vô cơ 1 XD2815_LR 17/6 28/7   Thứ 7(T1-3) H 3. 01
59 XD3204 Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép P2 2 XD3204_LR 17/6 28/7   Thứ 4(T7-9) H 4. 02
60 XD3204 Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép P2 2 XD3204_LR 17/6 28/7   Thứ 4(T10-12) H 4. 02
61 XD3204 Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép P2 2 XD3204_LR1 17/6 28/7   Thứ 4(T1-3) H 7. 01
62 XD3204 Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép P2 2 XD3204_LR2 17/6 28/7   Thứ 7(T4-6) H 7. 01
63 XD3302 Đồ án Kết cấu thép P1 1 XD3302_LR1 17/6 28/7   Thứ 7(T7-9) H 7. 01
64 XD3302 Đồ án Kết cấu thép P1 1 XD3302_LR3 17/6 28/7   Thứ 4(T4-6) H 7. 01
65 XD3304 Đồ án Kết cấu thép P2 2 XD3304_LR1 17/6 28/7   Thứ 5(T1-3) H 7. 01
66 XD3304 Đồ án Kết cấu thép P2 2 XD3304_LR2 17/6 28/7   Thứ 6(T10-12) H 7. 01
67 XD3304 Đồ án Kết cấu thép P2 2 XD3304_LR3 17/6 28/7   Thứ 7(T7-9) H 4. 01
68 XD3502 Đồ án Kỹ thuật thi công 1 1 XD3502_LR1 17/6 28/7 Lê Văn Nam Thứ 2(T7-9) H 7. 01
69 XD3502 Đồ án Kỹ thuật thi công 1 1 XD3502_LR2 17/6 28/7 Nguyễn Cảnh Cường Thứ 6(T4-6) H 7. 01
70 XD3502 Đồ án Kỹ thuật thi công 1 1 XD3502_LR3 17/6 28/7 Võ Văn Dần Thứ 5(T7-9) H 7. 01
71 XD3502.1 Đồ án kỹ thuật thi công 1 (E) 2 XD3502.1 ghép XD3502 17/6 3/8      
72 XD3503 Đồ án Kỹ thuật thi công 2 1 XD3503_LR1 17/6 28/7 Tường Minh Hồng Thứ 3(T1-3) H 7. 01
73 XD3503 Đồ án Kỹ thuật thi công 2 1 XD3503_LR2 17/6 28/7 (T.Công) Nguyễn Hoài Nam Thứ 2(T10-12) H 7. 01
74 DT2202 Đồ án Mạng lưới thoát nước 2 DT2202_LR 17/6 3/8   Thứ 4(T2-6) H 4. 01
75 XD3107 Đồ án Nền và móng 1 XD3107_LR1 17/6 28/7 Nguyễn Thị Thanh Hương Thứ 4(T1-3) H 8. 01
76 XD3107 Đồ án Nền và móng 1 XD3107_LR2 17/6 28/7 Phùng Văn Kiên Thứ 7(T7-9) H 8. 01
77 XD3107 Đồ án Nền và móng 1 XD3107_LR3 17/6 28/7   Thứ 4(T7-9) H 6. 01
78 DT2002 Đồ án thiết kế đường đô thị 2 DT2002_LR 17/6 28/7 Lê Văn Chè Thứ 7(T1-3) H 8. 02
79 XD3505 Đồ án Tổ chức và QL thi công (TCTC) 2 XD3505_LR1 17/6 28/7 Đào Minh hiếu Thứ 4(T4-6) H 8. 01
80 XD3505 Đồ án Tổ chức và QL thi công (TCTC) 2 XD3505_LR2 17/6 28/7 Nguyễn Cảnh Cường Thứ 7(T1-3) H 8. 01
81 DT2204 Đồ án Xử lý nước thải 2 DT2204_LR 17/6 3/8   Thứ 7(T8-12) H 3. 02
82 CT4001 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 CT4001_LR1 17/6 28/7 Lại Thị Huệ Thứ 2(T1-5)Thứ 5(T1-5) H 3. 05
83 CT4001 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 CT4001_LR2 17/6 28/7 Lại Thị Huệ Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) H 3. 05
84 CT4001 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 CT4001_LR3 17/6 28/7 Tạ Ánh Tuyết Thứ 3(T1-5)Thứ 6(T1-5) H 3. 05
85 CT4001 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 CT4001_LR4 17/6 28/7 Tạ Ánh Tuyết Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 3. 05
86 CT4001 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 CT4001_LR5 17/6 28/7   Thứ 4(T1-5)Thứ 7(T1-5) H 4. 05
87 CT4001 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 CT4001_LR6 17/6 28/7   Thứ 4(T8-12)Thứ 7(T8-12) H 4. 05
88 GD4501 Giáo dục thể chất P1 1 GD4501_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3) NTĐ 1
89 GD4501 Giáo dục thể chất P1 1 GD4501_LR2 17/6 3/8   Thứ 4(T1-3)  
90 GD4502 Giáo dục thể chất P2 1 GD4502_LR 17/6 3/8   Thứ 3(T1-3) NTĐ 1
91 GD4502 Giáo dục thể chất P2 1 GD4502_LR1 17/6 28/7   Thứ 4(T1-3) NTĐ 1
92 GD4502 Giáo dục thể chất P2 1 GD4502_LR2 17/6 3/8   Thứ 4(T1-3)  
93 GD4503 Giáo dục thể chất P3 1 GD4503_LR1 17/6 28/7   Thứ 5(T1-3) NTĐ 1
94 GD4503 Giáo dục thể chất P3 1 GD4503_LR2 17/6 28/7   Thứ 6(T1-3) NTĐ 1
95 GD4503 Giáo dục thể chất P3 1 GD4503_LR3 17/6 3/8   Thứ 3(T1-3)  
96 QL5118 Hạch toán kế toán xây dựng 2 QL5118_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 4. 02
97 DT2220 Hệ thống kĩ thuật trong công trình  2 DT2220_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 3. 02
98 KT0101.1 Hình học hoạ hình và vẽ kĩ thuật 4 KT0101.1(K,CQ)_LR 17/6 28/7 Lê Hương Giang Thứ 2(T7-12)Thứ 5(T7-12) H 4. 05
99 KT0101.1 Hình học hoạ hình và vẽ kĩ thuật 3 KT0101.1(Q)_LR 17/6 28/7 Đào Đức Thiện Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) H 4. 04
100 KT0102 Hình học hoạ hình và vẽ kĩ thuật 3 KT0102_LR1 17/6 28/7 Đào Đức Thiện Thứ 2(T1-5)Thứ 5(T1-5) H 4. 05
101 KT0102 Hình học hoạ hình và vẽ kĩ thuật 3 KT0102_LR2 17/6 28/7 Trần Vũ Thọ Thứ 3(T1-5)Thứ 6(T1-5) H 4. 05
102 KT0102 Hình học hoạ hình và vẽ kĩ thuật 3 KT0102_LR3 17/6 28/7 Đào Đức Thiện Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 4. 05
103 KT0102 Hình học hoạ hình và vẽ kĩ thuật 3 KT0102_LR4 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 10. 03
104 KT0102 Hình học hoạ hình và vẽ kĩ thuật 3 KT0102_LR5 17/6 28/7   Thứ 4(T1-5)Thứ 7(T1-5) H 7. 05
105 TC2501 Hoá học đại cương 2 TC2501_LR1 17/6 28/7 Hoàng Thị Tuệ Trang Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) H 3. 03
106 TC2501 Hoá học đại cương 2 TC2501_LR2 17/6 28/7 Nguyễn Thành Sơn Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) H 3. 03
107 TC2501 Hoá học đại cương 2 TC2501_LR3 17/6 28/7 Trần Hữu Hưng Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 4. 04
108 TC2501 Hoá học đại cương 2 TC2501_LR4 17/6 28/7   Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) H 9. 04
109 TC2504 Hoá lý  2 TC2504_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 4. 02
110 XD3201 Kết cấu bê tông cốt thép P1 3 XD3201_LR1 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 4. 04
111 XD3201 Kết cấu bê tông cốt thép P1 3 XD3201_LR2 17/6 28/7   Thứ 4(T1-5)Thứ 7(T1-5) H 4. 04
112 XD3203 Kết cấu bê tông cốt thép P2 2 XD3203_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 6. 03
113 XD3211 Kết cấu BTCT - Gạch đá 2 XD3211_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 6. 03
114 XD3211 Kết cấu BTCT - Gạch đá 2 XD3211_LR2 17/6 3/8   Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) H 8. 05
115 XD3314 Kết cấu công trình 3 XD3314_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 7. 05
116 XD3210 Kết cấu gạch đá 1 XD3210_LR 8/7 21/7   Thứ 4(T1-5) H 6. 03
117 XD3305 Kết cấu gỗ 1 XD3305_LR 8/7 21/7   Thứ 7(T1-5) H 6. 03
118 XD3307 Kết cấu thép 3 XD3307 ghép XD3301_L 17/6 28/7      
119 XD3308 Kết cấu thép - gỗ 2 XD3308_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) H 6. 03
120 XD3308 Kết cấu thép - gỗ 2 XD3308_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 10. 04
121 XD3312 Kết cấu thép bản 1 XD3312_LR 8/7 28/7   Thứ 4(T1-5) H 4. 03
122 XD3301 Kết cấu thép P1 3 XD3301_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T1-5)Thứ 5(T1-5) H 6. 03
123 XD3303 Kết cấu thép P2 2 XD3303_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 6. 03
124 SC-1  Kết cấu và xây dựng 1 3 SC-1 _LR 17/6 28/7      
125 QL4718 Kĩ năng viết và thuyết trình 1 QL4718_LR 8/7 28/7 Nguyễn Hồng Giang Thứ 4(T1-5) H 3. 03
126 QL4718 Kĩ năng viết và thuyết trình 1 QL4718_LR2 8/7 21/7   Thứ 4(T8-12) H 3. 05
127 XD3501.1 Kĩ thuật thi công P1 2 XD3501.1_LR1 17/6 28/7 Nguyễn Văn Đức Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) H 6. 04
128 XD3501.1 Kĩ thuật thi công P1 2 XD3501.1_LR2 17/6 28/7 Ngô Quang Tuấn Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 6. 04
129 XD3501.2 Kĩ thuật thi công P2 2 XD3501.2_LR 17/6 28/7 Nguyễn Quang Vinh Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) H 6. 04
130 QL5108 Kinh tế đầu tư 3 QL5108_LR 17/6 28/7 Bùi Mạnh Hùng Thứ 3(T1-5)Thứ 6(T1-5) H 6. 02
131 QL5108 Kinh tế đầu tư 3 QL5108_LR 17/6 28/7      
132 QL5001 Kinh tế xây dựng 2 QL5001_LR1 17/6 28/7   Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 6. 04
133 QL5001 Kinh tế xây dựng 2 QL5001_LR2 17/6 28/7   Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) H 4. 01
134 DT2401 Kỹ thuật điện 2 DT2401_LR 17/6 28/7 Vũ Hữu Thắng Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) H 4. 01
135 DT2401 Kỹ thuật điện 2 DT2401_LR2 17/6 28/7   Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) H 6. 02
136 DT2401_TC Kỹ thuật điện 2 ghép DT2401_LR 17/6 28/7      
137 QHDQ05.1 Lập QH 5 - QH các khu chức năng đặc thù 3 QHDQ05.1_LR 17/6 3/8   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12)  
138 QHDQ01 Lập quy hoạch 1 - Quy hoạch nhóm nhà ở  2 QHDQ01_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T2-6)Thứ 5(T2-6) XQ 01.1
139 QHDQ01 Lập quy hoạch 1 - Quy hoạch nhóm nhà ở  2 QHDQ01_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) XQ 01.1
140 QHDQ02 Lập quy hoạch 2   2 QHDQ02_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T2-6)Thứ 6(T2-6) XQ 01.1
141 QHDQ03 Lập Quy hoạch 3 - Thiết kế đô thị 3 QHDQ03_LR 17/6 3/8   Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12)  
142 QHDQ03 Lập Quy hoạch 3 - Thiết kế đô thị 3 QHDQ03_LR2 17/6 3/8   Thứ 3(T1-5)Thứ 6(T1-5)  
143 QHDQ06 Lập quy hoạch 6 - QH chung đô thị 3 QHDQ06_LR 17/6 3/8      
144 NM0207 Lịch sử nghệ thuật 2 NM0207_LR 17/6 28/7 Đoàn Thị Hồng Lư Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 4. 01
145 QL4719 Luật bản quyền 1 QL4719_LR 8/7 28/7   Thứ 4(T8-12) H 3. 02
146 DT2108 Mạng lưới cấp nước 3 DT2108_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 4. 01
147 DT2104 Máy thuỷ lực 2 DT2104_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 6. 01
148 XD3404 Máy xây dựng 2 XD3404_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 4. 01
149 XD3404 Máy xây dựng 2 XD3404_LR2 17/6 28/7 Vi Văn Định Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 9. 03
150 NM0209 Mỹ học 1 NM0209_LR 17/6 28/7 Đoàn Thị Hồng Lư Thứ 3(T1-6)  
151 NM0210 Mỹ học (đại cương) 2 NM0210_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T1-6)  
152 XD3106 Nền và móng 3 XD3106_LR 17/6 28/7 Phùng Văn Kiên Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) H 6. 03
153 CT3901 Những NLCB của CN Mác-Lênin P1 2 CT3901_LR1 17/6 28/7 Phan Thành Nhâm Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 9. 05
154 CT3901 Những NLCB của CN Mác-Lênin P1 2 CT3901_LR2 17/6 28/7 Trần Thị Vân Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) H 9. 05
155 CT3901 Những NLCB của CN Mác-Lênin P1 2 CT3901_LR3 17/6 28/7 Bùi Đức Kiên Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) H 9. 05
156 CT3901 Những NLCB của CN Mác-Lênin P1 2 CT3901_LR4 17/6 28/7   Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 10. 05
157 CT3902 Những NLCB của CN Mác-Lênin P2 3 CT3902_LR1 17/6 28/7 Đào Đăng Măng Thứ 2(T1-5)Thứ 5(T1-5) H 6. 05
158 CT3902 Những NLCB của CN Mác-Lênin P2 3 CT3902_LR2 17/6 28/7 Nguyễn Huy Cảnh Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 6. 05
159 CT3902 Những NLCB của CN Mác-Lênin P2 3 CT3902_LR3 17/6 28/7 Đoàn Thị Hồng Lam Thứ 4(T1-5)Thứ 6(T1-5) H 6. 05

H 10. 04
160 CT3902 Những NLCB của CN Mác-Lênin P2 3 CT3902_LR4 27/5 28/7   Thứ 3(T1-5)Thứ 6(T1-5) H 9. 04
161 XD3011 Ổn định và động lực học công trình 2 XD3011_LR1 17/6 28/7 Nguyễn Thị Ngọc Loan Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 6. 04
162 XD3011 Ổn định và động lực học công trình 2 XD3011_LR2 17/6 28/7 Phạm Văn Trung Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) H 6. 04
163 CT4201 Pháp luật đại cương 2 CT4201_LR1 17/6 28/7 (CT)Nguyễn Thị Bích Ngọc Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 9. 05
164 CT4201 Pháp luật đại cương 2 CT4201_LR2 17/6 28/7 Phạm Khánh Dư Thứ 4(T7-9)Thứ 7(T7-9) H 9. 05
165 CT4201_TC Pháp luật đại cương 2 CT4201_TC ghép CT420 17/6 28/7      
166 QL4702 Pháp luật xây dựng 1 QL4702_LR1 8/7 28/7 Nguyễn Ngọc Quân Thứ 4(T1-5) H 6. 04
167 QL4702 Pháp luật xây dựng 1 QL4702_LR2 8/7 28/7 Vương Khánh Toàn Thứ 4(T8-12) H 6. 04
168 QL4702 Pháp luật xây dựng 1 QL4702_LR3 17/6 28/7   Thứ 2(T1-5) H 9. 01
169 QL4604.1 Quản lý đô thị 2 QL4604.1_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3)  
170 QL4604 Quản lý đô thị  1 QL4604_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3)  
171 DT2003 Quy hoạch giao thông đô thị 3 DT2003(3tc)_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12)  
172 XD3208 Sửa chữa và gia cố công trình BTCT 1 XD3208_LR 8/7 28/7   Thứ 4(T8-12) H 6. 03
173 XD3001 Sức bền vật liệu P1 2 XD3001_LR1 17/6 28/7 Đào Ngọc Tiến Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 7. 05
174 XD3001 Sức bền vật liệu P1 2 XD3001_LR2 17/6 28/7 Đào Ngọc Tiến Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 7. 05
175 XD3001 Sức bền vật liệu P1 2 XD3001_LR3 17/6 28/7 Lê Hữu Thanh Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 8. 03
176 XD3001 Sức bền vật liệu P1 2 XD3001_LR4 17/6 28/7 Nguyễn Thị Thùy Liên Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) H 8. 03
177 XD3001 Sức bền vật liệu P1 2 XD3001_LR5 17/6 28/7 Giáp Văn Tấn Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 10. 03
178 XD3001 Sức bền vật liệu P1 2 XD3001_LR6 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 7. 04
179 XD3003 Sức bền vật liệu P2 3 XD3003_LR1 17/6 28/7 Giáp Văn Tấn Thứ 2(T1-5)Thứ 5(T1-5) H 7. 03
180 XD3003 Sức bền vật liệu P2 3 XD3003_LR2 17/6 28/7 Vũ Thị Bích Quyên Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 7. 03
181 XD3003 Sức bền vật liệu P2 3 XD3003_LR3 17/6 28/7 Đào Ngọc Tiến Thứ 4(T8-12)Thứ 7(T8-12) H 7. 03
182 XD3003 Sức bền vật liệu P2 3 XD3003_LR4 17/6 28/7   Thứ 3(T1-5)Thứ 6(T1-5) H 7. 02
183 XD3509 Thi công công trình 2 XD3509_LR 8/7 28/7 Lê Hồng Dương Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 3. 02
184 XD3509 Thi công công trình 2 XD3509_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 8. 02
185 TN6101 Thí nghiệm (NC thực nghiệm) công trình  2 TN6101_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 3. 02
186 NM8105 Thiết kế đồ họa 5 2 NM8105_LR 17/6 3/8   Thứ 3(T2-6)Thứ 6(T2-6) XDH1
187 DT2001 Thiết kế đường đô thị 4 DT2001_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T7-12)Thứ 5(T7-12) H 8. 01
188 KTDK01 Thiết kế kiến trúc (ĐA K) 1 2 KTDK01_LR1 17/6 28/7 Vũ An Tuấn Minh Thứ 2(T2-6)Thứ 5(T2-6) XK 01.1
189 KTDK01 Thiết kế kiến trúc (ĐA K) 1 2 KTDK01_LR2 17/6 28/7 Trần Nhật Khôi Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) XK 01.1
190 KTDK02 Thiết kế Kiến trúc (ĐA K) 2 2 KTDK02_LR1 17/6 28/7 Nguyễn Trí Thành Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) XK 01.1
191 KTDK02 Thiết kế Kiến trúc (ĐA K) 2 2 KTDK02_LR2 17/6 28/7 Vương Hải Long Thứ 3(T2-6)Thứ 6(T2-6) XK 01.1
192 KTDK03 Thiết kế kiến trúc (ĐA K) 3 2 KTDK03_LR1 17/6 28/7 Vương Hải Long Thứ 2(T2-6)Thứ 5(T2-6) XK 01.2
193 KTDK03 Thiết kế kiến trúc (ĐA K) 3 2 KTDK03_LR2 17/6 28/7 Nguyễn Trần Liêm Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) XK 01.2
194 KTDK04 Thiết kế Kiến trúc (ĐA K) 4 2 KTDK04_LR1 17/6 28/7 Đặng Hoàng Vũ Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) XK 01.2
195 KTDK04 Thiết kế Kiến trúc (ĐA K) 4 2 KTDK04_LR2 17/6 28/7 Nguyễn Trần Liêm Thứ 3(T2-6)Thứ 6(T2-6) XK 01.2
196 KTDK05 Thiết kế Kiến trúc (ĐA K) 5 2 KTDK05_LR1 17/6 28/7 Đặng Hoàng Vũ Thứ 2(T2-6)Thứ 5(T2-6) XK 01.3
197 KTDK05 Thiết kế Kiến trúc (ĐA K) 5 2 KTDK05_LR2 17/6 28/7 Nguyễn Trí Thành Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) XK 01.3
198 KTDK06 Thiết kế Kiến trúc (ĐA K) 6 2 KTDK06_LR1 17/6 28/7 Nguyễn Quốc Khánh Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) XK 01.3
199 KTDK06 Thiết kế Kiến trúc (ĐA K) 6 2 KTDK06_LR2 17/6 28/7 Trần Quang Huy Thứ 3(T2-6)Thứ 6(T2-6) XK 01.3
200 KTDK07 Thiết kế Kiến trúc (ĐA K) 7 3 KTDK07_LR 17/6 3/8   Thứ 3(T1-5)Thứ 6(T1-5)  
201 KTDK07 Thiết kế Kiến trúc (ĐA K) 7 3 KTDK07_LR 17/6 3/8   Thứ 2(T1-5)Thứ 5(T1-5)  
202 KTDK20 Thiết kế nhanh 2 KTDK20_LR 8/7 14/7      
203 KTDK14 Thiết kế nhanh T4 0.5 KTDK14 ghép KTDK20_L 17/6 28/7      
204 KTDK15 Thiết kế nhanh T5 0.5 KTDK15 ghép KTDK20_L 17/6 3/8      
205 KTDK16 Thiết kế nhanh T6 0.5 KTDK16 ghép KTDK20 17/6 28/7      
206 NM8203 Thiết kế nội thất 3 2 NM8203_LR 17/6 3/8 Nguyễn Thị Ngọc Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) XNT1
207 NM8206 Thiết kế nội thất 6 (công trình công cộng 3) 3 NM8206_LR 17/6 3/8 Vương Ngọc Hải Thứ 2(T2-6)Thứ 5(T2-6) XNT1
208 NM8207.1 Thiết kế nội thất 7 2 NM8207.1_LR 17/6 3/8 Nguyễn Thị Ngọc Thứ 3(T2-6)Thứ 6(T2-6) XNT1
209 NM8212.1 Thiết kế sân vườn 2 NM8212.1_LR 17/6 3/8 Vương Ngọc Hải Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) XNT1
210 KT6301 Thực tập tốt nghiệp 2 KT6301_LR 17/6 28/7      
211 DT2101 Thuỷ lực P1 2 DT2101_LR1 17/6 28/7 Nguyễn Bích Ngọc Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) H 7. 04
212 DT2101 Thuỷ lực P1 2 DT2101_LR2 17/6 28/7 Nguyễn Bích Ngọc Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) H 7. 04
213 DT2101 Thuỷ lực P1 2 DT2101_LR3 17/6 28/7 (Đ.Thị) Nguyễn Minh Ngọc Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 7. 04
214 DT2101 Thuỷ lực P1 2 DT2101_LR4 17/6 28/7 (Đ.Thị) Nguyễn Minh Ngọc Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 7. 04
215 DT2101 Thuỷ lực P1 2 DT2101_LR5 17/6 28/7 Phạm Thị Bình Thứ 4(T7-9)Thứ 7(T7-9) H 7. 04
216 DT2101 Thuỷ lực P1 2 DT2101_LR6 17/6 28/7   Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 8. 05
217 DT2101 Thuỷ lực P1 2 DT2101_LR7 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 8. 04
218 NN3703 Tiếng Anh chuyên ngành 2 NN3703(CNTT)_LR 17/6 28/7 Chu Anh Đạt Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 4. 02
219 NN3703 Tiếng Anh chuyên ngành 2 NN3703(K,Q,NT,QL)_1L 17/6 28/7 Đặng Minh ANh Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 6. 01
220 NN3703 Tiếng Anh chuyên ngành 2 NN3703(K,Q,NT,QL)_2L 17/6 28/7 Hồ Phương Thảo Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 6. 01
221 NN3703 Tiếng Anh chuyên ngành 2 NN3703(K,Q,NT,QL)_4L 17/6 28/7   Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6)  
222 NN3703 Tiếng Anh chuyên ngành 2 NN3703(K,Q,NT,QL)_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) H 3. 01
223 NN3703 Tiếng Anh chuyên ngành 2 NN3703(X,Đ)_LR1 17/6 28/7 Phạm Lê Hoa Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 6. 01
224 NN3703 Tiếng Anh chuyên ngành 2 NN3703(X,Đ)_LR2 17/6 28/7 Hồ Phương Thảo Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) H 6. 01
225 NN3703 Tiếng Anh chuyên ngành 2 NN3703)X,Đ)_LR3 17/6 28/7   Thứ 4(T1-3)Thứ 7(T1-3) H 4. 02
226 NN3701 Tiếng Anh P1 2 NN3701(2014-2016)_LR 17/6 28/7 Mai Lan Phương Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 6. 01
227 NN3701 Tiếng Anh P1 2 NN3701(2014-2016)_LR 17/6 28/7 Mai Lan Phương Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) H 6. 01
228 NN3702 Tiếng Anh P2 3 NN3702(2014-2016_LR1 17/6 28/7 Nguyễn Thị Hòa Thứ 2(T1-5)Thứ 5(T1-5) H 6. 02
229 NN3702 Tiếng Anh P2 3 NN3702(2014-2016_LR2 17/6 28/7 Nguyễn Thị Lam Giang Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 6. 02
230 NN3802 Tiếng Pháp P2 3 NN3802_LR 17/6 28/7 Trần Ngọc Mai Thứ 2(T2-6)Thứ 5(T2-6)Thứ 4(T2-6) H 9. 02
231 TH4301 Tin học đại cương 2 TH4301_LR1 17/6 28/7 Nguyễn Đăng Khoa Thứ 2(T2-6)Thứ 5(T2-6) I.701
232 TH4301 Tin học đại cương 2 TH4301_LR2 17/6 28/7 Nguyễn Hồng Thanh Thứ 3(T2-6)Thứ 6(T2-6) I.701
233 TH4301 Tin học đại cương 2 TH4301_LR3 17/6 28/7 Bùi Hải Phong Thứ 4(T8-12)Thứ 7(T8-12) I.701
234 TH4301 Tin học đại cương 2 TH4301_LR4 17/6 3/8   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) I.702
235 TH4401_TC Tin học ứng dụng 3 ghép TH4403_LR 17/6 3/8      
236 TH4401 Tin học ứng dụng 2 TH4401_LR1 17/6 28/7 Đinh Kim Phượng Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) I.701
237 TH4401 Tin học ứng dụng 2 TH4401_LR2 17/6 28/7 Đàm Văn Thành Thứ 4(T2-6)Thứ 7(T2-6)  
238 TH4401 Tin học ứng dụng 2 TH4401_LR3 17/6 28/7 Đinh Kim Phượng Thứ 2(T2-6)Thứ 5(T2-6)  
239 TH4401B Tin học ứng dụng 2 TH4401B_LR 17/6 28/7 Đinh Kim Phượng Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) I.702
240 TH4408 Tin học ứng dụng  3 TH4408(KX)_LR 17/6 28/7 Trần Văn Tám Thứ 4(T8-12)Thứ 7(T8-12)  
241 TH4408 Tin học ứng dụng  2 TH4408(QL)_LR 17/6 28/7 Nguyễn Bá Quảng Thứ 2(T2-6)Thứ 5(T2-6) I.702
242 TH4405 Tin học ứng dụng (D) 3 TH4405_LR 17/6 28/7 Mai Vũ Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) I.702
243 TH4406 Tin học ứng dụng (M) 3 TH4406_LR 17/6 28/7 Mai Vũ Thứ 4(T2-6)Thứ 7(T2-6) I.702
244 TH4404 Tin học ứng dụng (N) 3 TH4404_LR 17/6 28/7 Đàm Văn Thành Thứ 4(T8-12)Thứ 7(T8-12) I.702
245 TH4403 Tin học ứng dụng (X) 3 TH4403_LR 17/6 28/7 Dân Quốc Cương Thứ 3(T2-6)Thứ 6(T2-6) I.703
246 DT2009 Tổ chức giao thông công cộng 2 DT2009_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 10. 01
247 XD3504 Tổ chức và quản lý thi công 3 XD3504_LR 17/6 28/7 Trương Kỳ Khôi Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) H 3. 02
248 TC2607 Toán 2 TC2607_LR1 17/6 28/7 Trần Lệ Thanh Thứ 4(T1-3)Thứ 7(T1-3) H 8. 04
249 TC2607 Toán 2 TC2607_LR2 17/6 28/7 (26) Nguyễn Xuân Quý Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) H 3. 02
250 TC2607 Toán 2 TC2607_LR3 17/6 28/7   Thứ 4(T4-6)Thứ 7(T4-6) H 4. 02
251 TC2607 Toán 2 TC2607_LR4 17/6 28/7   Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) H 4. 02
252 TC2603 Toán P1 3 TC2603_LR1 17/6 28/7 Hoàng Xuân Hải Thứ 3(T1-5)Thứ 6(T1-5) H 8. 03
253 TC2603 Toán P1 3 TC2603_LR2 17/6 28/7 Trần Phương Dung Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) H 8. 03
254 TC2603 Toán P1 3 TC2603_LR3 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 8. 02
255 TC2602 Toán P2 2 TC2602 ghép TC2607_L 17/6 28/7      
256 TC2604 Toán P2 3 TC2604_LR1 17/6 28/7 (26) Lê Thị Thanh Hà Thứ 2(T1-5)Thứ 5(T1-5) H 8. 03
257 TC2604 Toán P2 3 TC2604_LR2 17/6 28/7 Phạm Thị Thảo Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 8. 04
258 TC2604 Toán P2 3 TC2604_LR3 17/6 28/77   Thứ 3(T1-5)Thứ 6(T1-5) H 8. 01
259 TC2604 Toán P2 3 TC2604_LR4 17/6 28/7   Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) H 7. 02
260 DT2301 Trắc địa 2 DT2301_LR1 17/6 28/7 Nguyễn Mai Hạnh Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 3. 02
261 DT2301 Trắc địa 2 DT2301_LR2 17/6 28/7 Nguyễn Thành Len Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 4. 04
262 DT2301 Trắc địa 2 DT2301_LR3 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 4. 04
263 DT2305 Trắc địa 2 DT2305 ghép DT2301_L 17/6 28/77   Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6)  
264 CT4101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 CT4101_LR1 17/6 28/7 Phạm Khánh Dư Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 8. 05
265 CT4101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 CT4101_LR2 17/6 28/7 Nguyễn Khánh Ngân Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 8. 05
266 CT4101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 CT4101_LR3 17/6 28/7 (CT) Nguyễn Thị Thanh Huyền Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 8. 05
267 CT4101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 CT4101_LR4 17/6 28/7 Nguyễn Khánh Ngân Thứ 4(T7-9)Thứ 7(T7-9) H 8. 05
268 CT4101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 CT4101_LR5 17/6 28/7   Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) H 9. 04
269 XD2801 Vật liệu xây dựng P1 2 XD2801_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 9. 03
270 XD2801 Vật liệu xây dựng P1 2 XD2801_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 9. 03
271 XD2801 Vật liệu xây dựng P1 2 XD2801_LR3 17/6 28/7   Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 9. 03
272 XD2801 Vật liệu xây dựng P1 2 XD2801_LR4 17/6 28/7   Thứ 4(T1-3)Thứ 7(T1-3) H 9. 03
273 XD2802 Vật liệu xây dựng P2 1 XD2802_LR1 8/7 28/7   Thứ 2(T8-12) H 9. 03
274 XD2802 Vật liệu xây dựng P2 1 XD2802_LR2 8/7 28/7   Thứ 4(T1-5) H 3. 01
275 TC2704 Vật lý đại cương  2 TC2704_LR1 17/6 28/7 Hoàng Mạnh Hà Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 7. 02
276 TC2704 Vật lý đại cương  2 TC2704_LR2 17/6 28/7 Hoàng Mạnh Hà Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 7. 02
277 TC2704 Vật lý đại cương  2 TC2704_LR3 17/6 28/7 Bùi Thu Hoài Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 7. 02
278 TC2704 Vật lý đại cương  2 TC2704_LR4 17/6 28/7 Bùi Thu Hoài Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) H 7. 02
279 TC2704 Vật lý đại cương  2 TC2704_LR5 17/6 28/7 Nguyễn Thị Thu Hoà Thứ 4(T4-6)Thứ 7(T4-6) H 7. 02
280 TC2704 Vật lý đại cương  2 TC2704_LR6 17/6 28/7   Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 3. 01
281 TC2704 Vật lý đại cương  2 TC2704_LR7 17/6 28/7   Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) H 8. 01
282 QH1501 Vật lý kiến trúc 2 QH1501_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 3. 02
283 TC2701 Vật lý P1 2 TC2701_LR 17/6 28/7 Đặng Quốc Phong Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 3. 01
284 QH1502 Vật lý xây dựng 2 QH1502_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 4. 01
285 TC2606 Xác suất thống kê 2 TC2606_LR1 17/6 28/7 (26) Nguyễn Xuân Quý Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 9. 04
286 TC2606 Xác suất thống kê 2 TC2606_LR2 17/6 28/77 Nguyễn Minh Châu Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 9. 04
287 TC2606 Xác suất thống kê 2 TC2606_LR3 17/6 28/7 Trần Lệ Thanh Thứ 4(T4-6)Thứ 7(T4-6) H 9. 04
288 TC2606 Xác suất thống kê 2 TC2606_LR4 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 8. 01
289 TC2606 Xác suất thống kê 2 TC2606_LR5 17/6 28/7   Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) H 9. 01

Quyết định về việc khen thưởng nhóm sinh viên đạt giải tại cuộc thi thiết kế sinh viên quốc tế AILCD 2024 “High school Design for Kharkiv, Ukraine”
Quyết định về việc khen thưởng nhóm sinh viên đạt giải tại cuộc thi “Association of Southeast Asian Nations International College Design and Construction Competion”
Quyết định về việc khen thưởng cho sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Toán học toàn quốc năm 2024
Quyết định về việc khen thưởng cho đồ án sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2023 của Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam
Quyết định về việc khen thưởng cho sinh viên đạt giải thưởng Loa Thành năm 2023
Quyết định về việc khen thưởng tốt nghiệp Đợt 1 của sinh viên khóa 2019 Khoa Thiết kế Mỹ thuật, Khoa Công nghệ Thông tin và các trường hợp khác
Quyết định về việc khen thưởng tốt nghiệp đợt 1 của sinh viên khóa 2019NT, X, XN, VL, QL, KX, D, N, M, GT và các trường hợp khác, Đợt 2 khóa 2018K, 2018Q, 2018KTCQ và các trường hợp khác
Quyết định về việc trao học bổng LIXIL-INAX cho sinh viên Khoa Kiến trúc và Khoa Nội thất
Thông báo về việc xử lý sinh viên không đóng học phí đúng hạn kỳ 2 năm học 2023-2024 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Thông báo về hạn nộp học phí kỳ II năm học 2023-2024
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt giải trong cuộc thi “Olympic Tin học sinh viên Việt Nam” năm 2023
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt giải trong cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp năm học 2022-2023
Thông báo về việc đăng kí tài khoản ED
Thông báo Kế hoạch giảng dạy, học tập và đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2023-2024
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KỲ II NĂM HỌC 2023 -2024
Thông báo về việc đăng ký nhận học bổng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Hà Tây năm học 2023- 2024
Quyết định Số: 358/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng học kỳ II năm học 2022 – 2023 cho sinh viên Viên ĐT&HTQT
Quyết định Số: 356/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc trao giải thưởng Cuộc thi “Sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội với ý tưởng khởi nghiệp năm 2023 (HAU_STARTUP-2023)
Quyết định Số: 355/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2023 – 2024
Quyết định Số: 354/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2022 – 2023
Thông báo về việc xét thi đua, khen thưởng học kỳ II năm học 2022-2023 và xét cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2023-2024
Thông báo công khai mức thu học phí năm học 2023-2024 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KỲ I NĂM HỌC 2023 -2024
TB về kế hoạch giảng dạy, học tập và đăng ký khối lượng học tập HKI năm học 2023-2024
Thông báo Số: 209/TB-ĐHKT-CT&CTSV Ngày 15/8/2023 về việc cho phép sinh viên trở lại học tập
Thông báo Số: 206/TB-ĐHKT-CT&CTSV Ngày 14/8/2023 về việc chuyển lớp cho sinh viên chưa ra trường thuộc các khóa đã tốt nghiệp và sinh viên có kết quả học tập kém.
Thông báo Số: 199/TB-ĐHKT-CT&CTSV Ngày 09/8/2023 về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
Thông báo Số: 201/TB-ĐHKT-CT&CTSV Ngày 09/8/2023 kết luận của Hội đồng đánh giá kết quả học tập sinh viên năm học 2022-2023
Thông báo v/v tạm ngừng thu học phí trong 02 ngày 25/7 và 26/7 của Nhà trường!
Thông báo Số: 182/TB-ĐHKT-CT&CTSV ngày 20/7/2023 về việc cho phép sinh viên được trở lại học tập trước thời hạn
Quyết định Số: 164/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV Về việc khen thưởng sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 33 năm 2023.
Thời khóa biểu học kỳ hè năm 2023 (Đợt 4)
Quyết định Số: 157, 162/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp năm học 2022-2023
Thời khóa biểu dự kiến lần 2 (đợt 4 kỳ hè 2023)
Thông báo Số: 147/TB-ĐHKT-CT-CTSV ngày 20/6/2023 về việc đánh giá điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2022 - 2023
Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ trong hè, năm học 2022-2023
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy, học kỳ II năm học 2022 - 2023
Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho sinh viên hệ chính quy, học kỳ I năm học 2022 -2023
Thông báo về việc xét thi đua, khen thưởng học kỳ I năm học 2022 -2023 và xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 – 2023
Quyết định Số: 290/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2022 – 2023
Quyết định Số: 289/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2021 – 2022
Thông báo Số: 215/TB-ĐHKT-CT-CTSV về việc xét thi đua, khen thưởng học kỳ II năm học 2021 -2022 và xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022 – 2023
Quyết định Số: 122/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các Tập thể lớp đạt danh hiệu thi đua học kỳ I năm học 2021 – 2022
Quyết định Số: 121/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2021 – 2022
Quyết định Số: 120/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2021 – 2022
Thông báo Số: 59/TB-ĐHKT-CT-CTSV về việc xét thi đua, khen thưởng học kỳ I năm học 2021 – 2022 và xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 – 2022
Quyết định Số: 281/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2021 – 2022
Quyết định Số: 280/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2020 - 2021
Thông báo Số: 199/TB-ĐHKT-CT-CTSV về việc xét thi đua, khen thưởng học kỳ II năm học 2020 – 2021 và xét cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2021 – 2022
Quyết định Số: 151/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc cấp học bổng khuyến khích họp tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2020 – 2021
Quyết định Số: 150/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2020 – 2021
Thông báo Số 91/TB-ĐHKT-TC-CTSV về việc xét thi đua, khen thưởng học kỳ I năm học 2020 - 2021 và xét học bổng KKHT học kỳ II năm học 2020 – 2021
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Thông báo nhịp học mới - Nhịp 2 kỳ II năm học 2022-2023.
Khoa Xây dựng thông báo cho sinh viên có nhu cầu mở học phần thực tập TN để đủ điều kiện nhận ĐATN đợt 2
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬT SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TRÊN HỆ THỐNG (LẦN 2)
Thông báo về kế hoạch đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2022-2023
Hướng dẫn thi tiếng Anh đầu vào (Toeic Placement Test) cho sinh viên khóa 2022-2027
Thông báo về việc gia hạn thu học phí Học kỳ 1 năm học 2022-2023
Kế hoạch thi Học kỳ 1 năm học 2022-2023
Thông báo về kế hoạch họp lớp trong năm học 2022-2023
Thông báo về thời gian và cách thức nộp học phí Học kỳ năm học 2022-2023
Quyết định khen thưởng sinh viên tốt nghiệp năm học 2021-2022
Thông báo về việc hoàn thành việc nộp học phí năm học 2021-2022
Thông báo về kế hoạch giảng dạy, học tập và đăng ký khối lượng học tập học kỳ I năm học 2022-2023
Hướng dẫn đăng ký học phần ngoại ngữ Học kỳ 1 năm học 2022-2023
Thông báo Thời khoá biểu các lớp bổ sung Đợt 5 học kì III (kì hè)
Thông báo về việc gia hạn thời gian thu học phí học kì II năm học 2021 - 2022
Thông báo lịch thi Đợt 2 học kì II( Kì tối) năm học 2021-2022
Thông báo về việc nộp học phí Học kỳ 2 năm học 2021-2022
Kế hoạch thi Học kỳ 2 năm học 2021-2022
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch học tập Học phần Thực tập công nhân của các lớp khoá 2019 thuộc Khoa Xây dựng
Thông báo về việc quy đổi học phần Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Thông báo Nộp học phí kỳ 2 năm học 2021 - 2021
Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng luyện thi Olympic thủy lực
Thông báo về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối học kỳ II năm học 2021-2022
Thông báo về việc hướng dẫn đăng ký học các học phần Ngoại ngữ kỳ II năm học 2021-2022
Thông báo về đăng ký khối lượng học tập/ Học kỳ II năm học 2021 - 2022
Thông báo về việc phân công cán bộ giảng dạy trình độ đại học học kỳ II năm học 2021-2022
Thông báo về việc trả lại tiền học phí thừa do sinh viên thuộc diện miễn giảm hủy môn và chuyển khoản thừa
Thông báo về việc tra soát ghi nhận tiền nộp học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
Thông báo danh sách, số báo danh, ca thi kỳ thi tiếng Anh đầu vào (Toeic Placement Test) cho sinh viên khóa 2021
Kế hoạch thi Học kỳ 1 năm học 2021-2022
Thông báo về việc học học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh của khoá 2021-2026
Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Anh Toeic Placement Test cho sinh viên khóa 2021
Lịch Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khoá 2021-20216
Thông báo về việc thay đổi kế hoạch và hình thức đào tạo Học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh năm học 2021-2022
Hướng dẫn sinh viên nộp học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022
Thông báo về việc sinh viên tự hủy các học phần không học HK1/ 2021 - 2022
TB về đăng ký khối lượng học tập/ Học kỳ I năm học 2021 - 2022
Thông báo về việc phân công cán bộ giảng dạy trình độ đại học; đăng ký khối lượng học tập của sinh viên học kỳ I năm học 2021-2022
Lịch thi Đợt 4 học kỳ II Năm học 2020 - 2021( Kỳ hè)
Thông báo về việc chuyển khoản thiếu học phí học kì hè năm học 2020 - 2021
Thông báo thời khóa biểu Học kỳ 03 năm học 2020 - 2021
Hướng dẫn sinh viên nộp học phí Học kỳ phụ trong hè năm 2021
Thông báo về việc gia hạn nộp học phí một số học phần thuộc đợt học bổ sung Đợt 3 HKII năm học 2020 - 2021
Thông báo về việc nhận lại tiền thừa của học phần tham quan của khoá 2017K
Thông báo về việc khai thông tin hòm thư điện tử (email) của sinh viên vào hệ thống để nhận hoá đơn điện tử
Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 ÂL) , Ngày Chiến thắng 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 01-5 năm 2021
Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập ở nhịp 2 của Học kỳ 2 năm học 2020-2021
Thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập, nhịp 2 của KH II/ 2020-2021
Thông báo về việc khai báo thông tin bảo hiểm xã hội qua phần mềm VssID
SINH VIÊN CHUYỂN KHOẢN THỪA TIỀN HỌC PHÍ
SINH VIÊN CHUYỂN KHOẢN HỌC PHÍ THIẾU THÔNG TIN
Về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối học kỳ II năm học 2020-2021
Thông báo về việc xét thi đua, khen thưởng Học kỳ I và xét cấp học bổng KKHT Học kỳ II năm học 2020-2021
Sinh viên nộp tiền học phí bằng chuyển khoản
Thông báo về việc giảng dạy và học bù của các học phần không tổ chức học trực tuyến trong nhịp 1 của Học kỳ 2 năm học 2020-2021
Kế hoạch thi Học kỳ 2 năm học 2020-2021
Thông báo về việc điều chỉnh lịch học bù Tuần 23 của các khóa 2018X, 2018VL và 2018XN (thuộc Khoa Xây dựng)
Thông báo về việc gia hạn nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021
Thông báo về việc thay đổi kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021
Cẩm nang thanh toán học phí online
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY - HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2020 - 2021
THÔNG BÁO SINH VIÊN NGÀNH KIẾN TRÚC TIÊN TIẾN, DEEA
DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN CỦA CÁC BỘ MÔN - HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2020 - 2021
Thông báo về đăng ký khối lượng học tập, Học kỳ II / năm học 2020 - 2021
Danh sách sinh viên khóa 2020 xét tuyển đại học nộp thừa học phí kỳ 1 năm 2020-2021
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG LUYỆN THI OLYMPIC THỦY LỰC
Thời gian thu học phí đợt 4
Thông báo về việc hoàn trả học phí nộp thừa
THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ VIỆC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG LUYỆN THI OLYMPIC TOÁN
Thông báo về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối nhịp 2 học kỳ I năm học 2020-2021
Kế hoạch thi HK1 năm học 2020-2021
Quyết định về việc miễn, giảm học phí đợt 1 Học kỳ I năm học 2020-2021
Thông báo về việc đăng ký chuyển từ lớp đại trà sang Lớp K+, X+
Kế hoạch học Đợt 3 học kỳ I năm học 2020-2021 (đợt học bổ sung vào buổi tối)
Thông báo về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối học kỳ I năm học 2020-2021
Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2020
Thông báo về việc đăng ký bổ sung, đăng ký account ED hoặc huỷ các học phần Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh P1, Tiếng Anh P2 trong Học kỳ 1 năm học 2020-2021
TB về đăng ký các môn Tiếng Anh, môn tin và môn Tham quan; Thực tập công nhân; thực tập tốt nghiệp Học kỳ I năm học 2020 - 2021
TB về đăng ký khối lượng học tập Học kỳ I năm học 2020 - 2021
Thông báo về việc phân công cán bộ giảng dạy trình độ đại học; đăng ký khối lượng học tập của sinh viên học kỳ I năm học 2020-2021
Quyết định thi đua khen thưởng và học bổng
Thông báo về việc xử lý sinh viên nợ học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY NHỊP 2 - HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2019 - 2020
Danh sách sinh viên nợ học phí kỳ 2 năm học 2019-2020
Danh sách sinh viên nợ học phí kỳ 2 năm học 2019-2020
Danh sách sinh viên nợ học phí kỳ 2 năm học 2019-2020
Danh sách sinh viên nợ học phí kỳ 2 năm học 2019-2020
Thông báo về việc tổ chức đào tạo trực tuyến một số học phần Tin học thuộc nhịp 2 của học kỳ 2 năm học 2019-2020
Thông báo về việc mở các lớp tiếng Anh tăng cường P2 và tiếng Anh cơ bản P1 trong nhịp 2 năm học 2019-2020
Thông báo về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối học kỳ II năm học 2019-2020
Thông báo về việc trao học bổng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark Vietnam
Thông báo về việc hoãn thi sinh viên giỏi năm học 2019 - 2020
Thông báo kế hoạch giao nhiệm vụ ĐATN đợt 2 của Khoa Xây dựng
Kế hoạch thi Nhịp 1 Học kỳ 2 năm học 2019-2020
Tham khảo Danh sách các lớp học tuần 39
Thông báo về kế hoạch nghỉ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2020
Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập của các lớp bậc đại học trong Tuần 39 của năm học 2019-2020
Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập của các lớp bậc đại học trong Tuần 40 của năm học 2019-2020
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo Học kỳ 2 năm học 2019-2020
Thông báo về việc điều chỉnh lịch học một số học phần của các lớp 2017 X, X+, XN, VL
Thông báo về việc nghỉ Lễ Giổ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch) năm 2020
Thông báo về việc nghỉ học Tuần 26 để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra
Thông báo về việc đăng ký môn Tiếng Anh chuyên ngành Khoa CNTT Học kỳ II năm học 2019-2020
Thông báo về việc thi sinh viên giỏi năm học 2019-2020
Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường và SV hệ chính quy năm học 2019-2020
Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt lớp tháng 01-2020
Xếp lớp học phần theo kết quả thi Toeic Placement Test ngày 21/12/2019
Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập Học kỳ II năm học 2019-2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG LUYỆN THI OLYMPIC THỦY LỰC TOÀN QUỐC
TB VỀ VIỆC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG LUYỆN THI OLYMPIC TOÁN
Thông báo về việc đăng ký trùng 2 học phần Tiếng Anh tăng cường P1 và Tiếng Anh tăng cường P2 của sinh viên khóa 2017 và 2018
Thông báo về việc đăng ký môn Tiếng Anh P1, P2 (nhịp 2) của sinh viên khóa 2017 và 2018
Thông báo lịch thi bổ sung nhịp 1/ học kỳ I năm học 2019-2020
Thông báo về việc thời gian học môn Tiếng Anh tăng cường P1, P2 của sinh viên khóa 2017 và 2018
Lịch đăng ký học đối với SV khoá 2018 đã mua tài khoản ED để học tiếng Anh online theo định hướng TOEIC nhưng chưa đăng ký học
Thông báo về việc gia hạn nộp học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020
Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào TOEIC Placement Test năm 2017
Thông báo về lịch học và đăng ký bổ sung nhịp 2 / học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt giải trong cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXI - 2019 và Danh sách SV được khen thưởng
Đăng ký và dự thi tiếng Anh đầu vào theo chuẩn TOEIC (Toeic Placement Test) đối với SV khoá 2019
Thông báo về việc đăng nhập Cổng thông tin sinh viên cho SV khóa 2019
Nhắc sinh nộp học phí
Thông báo về việc tham gia Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Khai giảng năm học mới 2019-2020
Thông báo về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối Học kỳ I năm học 2019-2020
Kế hoạch thi kết thúc học phần Học kỳ 1 năm học 2019-2020
Các em sinh viên chú ý thời khóa biểu: lịch học và phòng học các học phần Ngoại ngữ
Các em sinh viên có tên trong DS phải đăng ký lại học phần tiếng Anh chuyên ngành có mã HP: NN3703.1
Về việc đăng ký bổ sung (đặc biệt các học phần Tiếng Anh) và rút bớt học phần HK1 năm học 2019 - 2020
Thông báo về việc hướng dẫn xử lý học tập sinh viên hệ chính quy năm học 2018 - 2019
Đăng ký khối lượng học tập Học kỳ I năm học 2019-2020
Thông báo về việc đăng ký chuyển đổi từ chương trình đào tạo đại trà sang chương trình chất lượng cao trình độ đại học ngành Kiến trúc, ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ trong hè năm học 2018-2019
Quyết định về việc khen thưởng Khoa Nội thất và Khoa Quy hoạch trong kỳ thi Sinh viên giỏi năm học 2018-2019; Quyết định khen thưởng SV đạt giải kỳ thi Sinh viên giỏi năm học 2018 - 2019
Thông báo về việc triển khai cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019 (SV.STARTUP-2019)
Thông báo về việc tổ chức học bù ngày 29 tháng 4 năm 2019 cho các lớp bậc đại học
Thông báo về việc sử dụng phòng i702 phục vụ thi tin học quốc tế, sáng thứ Sáu, 19/4/2019
Dự thảo 1 Kế hoạch đào năm học 2019 - 2020 và KHĐT các bộ môn
Quyết định về việc miễn, giảm học phí Học kỳ 2 năm học 2018-2019; truy lĩnh miễn, giảm học phí Học kỳ 1 năm học 2017-2018
Về việc SV thuộc các lớp đại trà đã đăng ký học một số học phần cùng với các lớp thuộc Chương trình đào tạo chất lượng cao
Thông báo về việc hoàn thành kinh phí mua tài khoản học tiếng Anh online (account ED)
Thông báo về gia hạn nộp học phí kỳ 2 năm 2018 - 2019
Kế hoạch thi học kỳ II, năm học 2018-2019
Thông báo về hạn nộp học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019
Về việc điều chỉnh sỹ số các lớp học phần Tin học, học kỳ II năm học 2018-2019
Về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối học kỳ II năm học 2018-2019
Về việc SV chưa có tài khoản ED học tiếng Anh online trong HK2 năm học 2018-2019
Thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức thi Sinh viên giỏi và thi OLYMPIC Thủy lực
Danh sách sinh viên khóa 2018 đã đăng ký mua Tài khoản học Online và sinh viên khóa 2017 đăng ký học các học phần Tiếng Anh 
Gia hạn đăng ký cho SV thuộc diện học học phần tiếng Anh tăng cường (P1, P2) và Tiếng Anh cơ bản (P1, P2) và tiếng Pháp
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức thi Sinh viên giỏi và thi OLYMPIC cơ học
Thông báo về đăng ký môn Ngoại Ngữ, Đồ án TN và bổ sung ... thời khoá biểu học kỳ 2 năm học 2018 - 2019
Lịch thi bổ sung nhịp 2, kỳ I năm học 2018 - 2019
Thông báo về đăng ký môn tự chọn, học lại, học cải thiện ... thời khoá biểu học kỳ 2 năm học 2018 - 2019
Lịch thi các lớp học phần Giáo dục thể chất
Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học Tiếng Anh theo định hướng TOEIC Học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy khoá 2018
Thời khóa biểu chính thức các lớp riêng (học tối đợt 3), kỳ I năm học 2018 - 2019
Lịch thi bổ sung lớp riêng ( đợt 3), kỳ I năm học 2018 - 2019
Thông báo về mở lớp bồi dưỡng luyện thì Olympic Toán
Thông báo và TKB dự kiến học tối đợt 2 học kỳ 1/2018-2019
Quyết định miễn giảm học phí đợt 1 học kì 1 năm học 2018-2019; Quyết định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đợt 1 học kì 1 năm học 2018-2019
Thông báo về việc điều chỉnh Thời khoá biểu lớp 18K+ và phòng học của lớp 18X+
Kết quả xét tuyển CTCLC năm 2018 ngành kiến trúc, ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; biên chế lại lớp cho các SV không trúng tuyển CTCLC
Thông báo về thời khóa biểu của sinh viên khóa 2018
Các học phần tiếng Anh cơ bản (P1, P2) chính khoá sẽ được tổ chức học từ Tuần 8 (bắt đầu từ ngày 01/10/218)
Thông báo về việc nộp học phí của sinh viên đợt học bổ sung vào buổi tối học kỳ I năm học 2018-2019
Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tiếng Anh theo định hướng TOEIC
Kế hoạch thi Học kỳ I Năm học 2018-2019
Thông báo về thời khoá biểu các lớp tiếng Anh tăng cường
Thông báo về việc triển khai công tác CVHT, giảng dạy và học ngoại ngữ tăng cường năm học 2018-2019. Các mẫu đơn, danh sách liên quan
Thay đổi lịch học tiếng Anh tăng cường, Học kỳ 1 năm học 2018-2019
THÔNG BÁO Về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối học kỳ I năm học 2018-2019
TB Lịch thi bổ sung đợt 4, kỳ 2( kỳ hè) năm học 2017 - 2018
Thông báo danh sách các lớp học phần bị hủy do không đủ điều kiện mở lớp - Học kỳ I năm học 2018 - 2019
Thông báo về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và học tập Học kỳ I năm học 2018-2019.
Danh sách sinh viên nợ học phí đợt 4 (đợt hè)/ HK2 năm học 2017 - 2018
Lịch thi bổ sung nhịp 2 học kì 2 và đợt 3 (lớp riêng)
THÔNG BÁO Về việc tổ chức học kỳ phụ trong hè năm học 2017-2018
Các quyết định về Khen thưởng học kỳ I và Học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017-2018
Danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ 2 năm học 2017 - 2018
Thông báo về việc triển khai thực hiện công tác giảng dạy học ngoại ngữ theo quy định mới của Nhà trường
Kế hoạch thi bổ sung nhịp 1, kỳ 2 năm học 2017-2018
Về việc đảm bảo điều kiện tiên quyết của học phần Tiếng Anh chuyên ngành
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối học kỳ II năm học 2017-2018
Kế hoạch thi và bảo vệ đồ án môn học, học kỳ II, NH 2017-2018
Phòng Tài chính Kế toán thông báo miễn giảm học phí đợt 1 kỳ 1 năm học 2017-2018
Lịch học lớp ôn thi Olympic Sức bền vật liệu; Cơ học kết cấu và Môn Thủy lực
Thông báo lịch thi bổ sung nhịp 2, kỳ 1 và đợt 3( lớp riêng) kỳ 1 năm học 2017-2018
Thông báo danh sách các lớp học phần bị hủy do không đủ điều kiện mở lớp - Học kỳ II năm học 2017-2018
Một số nội dung về đăng ký học kỳ 2/ 2017 - 2018 các em sinh viên cần chú ý:
Thông báo về lịch bảo vệ Đồ án môn học Kết cấu Bê tông cốt thép số 2 của các lớp 14X
Thông báo về việc đăng ký thời khoá biểu Học kỳ II năm học 2017-2018
Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ sư tài năng ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp khoá 2017
Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2018
Lịch thi kết thúc các học phần Giáo dục thể chất Nhịp 2 học kỳ 2 năm học 2017 - 2018
Thông báo thi bổ sung Môn " Phần mềm phân tích kết cấu hiện đại"
Kế hoạch thi Đợt học bổ sung vào buổi tối, học kỳ I, NH2017-2018
Thông báo lịch thi bổ sung môn Phần mềm phân tích kết cấu hiện đại
Thông báo lịch thi bổ sung nhịp 1, kỳ I năm học 2017 -2018
Thông báo về kế hoạch tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối, học kỳ I năm học 2017-2018
LỊCH THI VÀ PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI MÔN GDTC NHỊP 1 KỲ 1 NĂM HỌC 2017- 2018
Thông báo về việc thay đổi thời khoá biểu học phần Tiếng Anh tăng cường Học kỳ I năm học 2017-2018
Thông báo về mức học phí và thời hạn nộp học phí năm học 2017-2018 đối với đào tạo đại học hệ chính quy
Thông báo về điểm cũng như việc đánh giá hoạt động giảng dạy
Thông báo kế hoạch thi Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018
Thông báo Lịch thi bổ sung đợt 5, kỳ 2 (đợt hè)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC “On Cultural And Environmental Diversity In Asia”
V/v kết quả đăng ký học có sự thay đổi.
Về việc đăng ký môn học đồ án tốt nghiệp
V/v đăng ký bổ sung kỳ 1 năm 2017-2018
V/v Đăng ký học kỳ 1 năm học 2017-2018
Kế hoạch thi học hè năm học 2016 - 2017
Các em sinh viên K, Q, NT theo dõi lịch học môn học Tin học ứng dụng
Các lớp học phần không đủ điều kiện mở trong hè & Thời gian và hình thức nộp học phí
Về việc triển khai cổng thông tin tín chỉ mới và đăng ký lịch học hè năm học 2016 - 2017
   Website      http://hau.edu.vn/
   Địa chỉ      Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội
   Điện thoại      +84.4.3854.4346
   Email     
   Fax     
   Thống kê truy cập  
   Đang online
   Tổng truy cập
85738
147845
Đơn vị phát triển: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NAM VIỆT       Tầng 2, Khu nhà ở Liên hợp 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội     0432 065 065     Fax: 0432 020 066