Ngày đăng: 5/21/2019     |    Người đăng:   ThS. Vũ Hồng Dương     |    Chuyên mục: Thông báo

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch học tập đáp ứng nhu cầu của sinh viên, Nhà trường triển khai kế hoạch học kỳ phụ trong hè năm học 2018-2019 từ tuần 42 đến tuần 52 (ngày 27/5/2019 đến 11/8/2019). Đề nghị các Khoa, Viện, Bộ môn liên quan và sinh viên thực hiện theo kế hoạch sau:

 1. Thời khóa biểu:
  • Nhà trường căn cứ nhu cầu đăng ký học kỳ phụ trong hè các năm học trước và số liệu thống kê về số lượng sinh viên nợ học phần để thông báo Thời khóa biểu các học phần dự kiến mở lớp. Thời khóa biểu dự kiến được gửi kèm thông báo này tới các khoa, viện, bộ môn. Các đơn vị liên quan căn cứ Thời khóa biểu dự kiến để phân công giảng viên và chuyển danh sách về phòng Đào tạo trước ngày 25/5/2019.
  • Sinh viên có nguyện vọng học các học phần không có trong kế hoạch cần nộp Đơn xin mở lớp học phần (theo mẫu đính kèm) tại Bộ phận một cửa trước ngày 25/5/2019 để phòng Đào tạo trình Ban Giám hiệu phê duyệt.
 2. Đăng ký học phần:
  • Sinh viên có nguyện vọng học học kỳ phụ trong hè thực hiện đăng ký học phần tại cổng thông tin cá nhân từ ngày 28/5/2019 - 29/5/2019. Sau khi đăng ký thành công, sinh viên cần lưu lại Phiếu đăng ký để đối chiếu trong trường hợp cần thiết. Sinh viên chỉ đăng ký các học phần đã được thông báo điểm. Trường hợp sinh viên đăng ký học vượt phải tham khảo ý kiến của Cố vấn học tập trước khi đăng ký.
  • Nộp học phí: từ ngày 30/5/2019 - 12/6/2019.
  • Rút bớt học phần đăng ký: trước ngày 13/6/2019. Ngoài thời gian trên, học phần sinh viên đã đăng ký sẽ được giữ nguyên. Nếu sinh viên không đi học sẽ được xem như tự ý bỏ học, sẽ phải nhận điểm F và không được rút học phí của học phần đã đăng ký.
  • Thông báo Thời khóa biểu chính thức: ngày 14/6/2019.
  • Số lượng sinh viên tối thiểu để tổ chức lớp học phần: đối với học phần lý thuyết: 15 sinh viên; đối với học phần Đồ án: 10 sinh viên.
  • Đăng ký bổ sung học phần: sinh viên nộp đơn tại Bộ phận một cửa từ ngày 14/6/2019 đến ngày 20/6/2019 (phải trước thời gian bắt đầu môn học).
  • Thời gian học: tuần 45 đến tuần 51 (ngày 17/6/2019 đến 03/8/2019).

       Nghỉ học tuần 47 (ngày 01/7 – 07/7/2019 để lấy phòng phục vụ công tác tuyển sinh).

  • Thời gian thi: tuần 52 (ngày 05/8/2019 đến 10/8/2019).
 1. Mức thu học phí: Theo quy định của Nhà trường.
 2. Thời khoá biểu dự kiến Đợt 5, từ ngày 17/06/2019 đến ngày 11/08/2019
TT Mã học phần Tên học phần TC Tên lớp tín chỉ Từ
ngày
Đến
ngày
Giáo viên Thời gian Phòng học
1 NM8022 (CS) Văn hóa Việt Nam 3 NM8022_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) H 3. 01
2 XD3508 An toàn và môi trường lao động 2 XD3508_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 3. 01
3 DT2307 Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý 2 DT2307_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 3. 04
4 XD3009 Các phương pháp số 2 XD3009_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) H 3. 03
5 XD3009 Các phương pháp số 2 XD3009_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 3. 03
6 DT2210 Cấp thoát nước 2 DT2210_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 3. 01
7 XD3108 Cơ đất nền móng 2 XD3108_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 3. 03
8 XD2901 Cơ học cơ sở P1 2 XD2901_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 3. 04
9 XD2901 Cơ học cơ sở P1 2 XD2901_LR2 17/6 28/7   Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 3. 04
10 XD2901 Cơ học cơ sở P1 2 XD2901_LR3 17/6 28/7   Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 3. 04
11 XD2901 Cơ học cơ sở P1 2 XD2901_LR4 17/6 28/7   Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) H 3. 04
12 XD2901 Cơ học cơ sở P1 2 XD2901_LR5 17/6 28/7   Thứ 4(T1-3)Thứ 7(T1-3) H 3. 04
13 XD2902 Cơ học cơ sở P2 2 XD2902_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) H 3. 04
14 XD2902 Cơ học cơ sở P2 2 XD2902_LR2 17/6 28/7   Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) H 3. 04
15 XD2902 Cơ học cơ sở P2 2 XD2902_LR3 17/6 28/7   Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 3. 04
16 XD3012 Cơ học công trình 3 XD3012_LR1 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 7. 04
17 XD3012 Cơ học công trình 3 XD3012_LR2 17/6 28/7   Thứ 4(T1-5)Thứ 7(T1-5) H 7. 03
18 XD3104 Cơ học đất 3 XD3104_LR1 17/6 28/7   Thứ 4(T8-12)Thứ 7(T8-12) H 3. 04
19 XD3104 Cơ học đất 3 XD3104_LR2 17/6 28/7   Thứ 2(T1-5)Thứ 5(T1-5) H 3. 03
20 XD3005 Cơ học kết cấu P1 2 XD3005_LR1 17/6 28/7   Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 3. 03
21 XD3005 Cơ học kết cấu P1 2 XD3005_LR2 17/6 28/7   Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 4. 03
22 XD3005 Cơ học kết cấu P1 2 XD3005_LR3 17/6 28/7   Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) H 4. 03
23 XD3006 Cơ học kết cấu P2 3 XD3006_LR1 17/6 28/7   Thứ 3(T1-5)Thứ 6(T1-5) H 4. 03
24 XD3006 Cơ học kết cấu P2 3 XD3006_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 4. 03
25 XD3010 Cơ học môi trường liên tục 2 XD3010_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) H 4. 03
26 XD3010 Cơ học môi trường liên tục 2 XD3010_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 4. 04
27 DT1902 ĐA Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng 1 DT1902_LR 17/6 28/7   Thứ 4(T1-5) H 8. 02
28 XD3202 ĐA Kết cấu bê tông cốt thép P1 1 XD3202_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3) H 7. 01
29 XD3202 ĐA Kết cấu bê tông cốt thép P1 1 XD3202_LR2 17/6 28/7   Thứ 2(T4-6) H 7. 01
30 XD3202 ĐA Kết cấu bê tông cốt thép P1 1 XD3202_LR3 17/6 28/7   Thứ 3(T7-9) H 7. 01
31 XD3202 ĐA Kết cấu bê tông cốt thép P1 1 XD3202_LR4 17/6 28/7   Thứ 3(T10-12) H 7. 01
32 XD3202 ĐA Kết cấu bê tông cốt thép P1 1 XD3202_LR5 17/6 28/7   Thứ 4(T10-12) H 7. 01
33 XD3101 Địa chất công trình   2 XD3101_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 6. 04
34 XD3101 Địa chất công trình   2 XD3101_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 6. 04
35 XD3204 Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép P2 2 XD3204_LR1 17/6 28/7   Thứ 4(T1-3) H 7. 01
36 XD3204 Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép P2 2 XD3204_LR2 17/6 28/7   Thứ 7(T4-6) H 7. 01
37 XD3302 Đồ án Kết cấu thép P1 1 XD3302_LR1 17/6 28/7   Thứ 7(T7-9) H 7. 01
38 XD3302 Đồ án Kết cấu thép P1 1 XD3302_LR2 17/6 28/7   Thứ 7(T10-12) H 7. 01
39 XD3302 Đồ án Kết cấu thép P1 1 XD3302_LR3 17/6 28/7   Thứ 4(T4-6) H 7. 01
40 XD3304 Đồ án Kết cấu thép P2 2 XD3304_LR1 17/6 28/7   Thứ 5(T1-3) H 7. 01
41 XD3304 Đồ án Kết cấu thép P2 2 XD3304_LR2 17/6 28/7   Thứ 6(T10-12) H 7. 01
42 XD3502 Đồ án Kỹ thuật thi công 1 1 XD3502_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T7-9) H 7. 01
43 XD3502 Đồ án Kỹ thuật thi công 1 1 XD3502_LR2 17/6 28/7   Thứ 6(T4-6) H 7. 01
44 XD3502 Đồ án Kỹ thuật thi công 1 1 XD3502_LR3 17/6 28/7   Thứ 5(T7-9) H 7. 01
45 XD3503 Đồ án Kỹ thuật thi công 2 1 XD3503_LR1 17/6 28/7   Thứ 3(T1-3) H 7. 01
46 XD3503 Đồ án Kỹ thuật thi công 2 1 XD3503_LR2 17/6 28/7   Thứ 2(T10-12) H 7. 01
47 XD3107 Đồ án Nền và móng 1 XD3107_LR1 17/6 28/7   Thứ 4(T1-3) H 8. 01
48 XD3107 Đồ án Nền và móng 1 XD3107_LR2 17/6 28/7   Thứ 7(T7-9) H 8. 01
49 DT2002 Đồ án thiết kế đường đô thị 2 DT2002_LR 17/6 28/7   Thứ 7(T1-3) H 8. 02
50 XD3505 Đồ án Tổ chức và QL thi công (TCTC) 2 XD3505_LR1 17/6 28/7   Thứ 4(T4-6) H 8. 01
51 XD3505 Đồ án Tổ chức và QL thi công (TCTC) 2 XD3505_LR2 17/6 28/7   Thứ 7(T1-3) H 8. 01
52 CT4001 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 CT4001_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T1-5)Thứ 5(T1-5) H 3. 05
53 CT4001 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 CT4001_LR2 17/6 28/7   Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) H 3. 05
54 CT4001 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 CT4001_LR3 17/6 28/7   Thứ 3(T1-5)Thứ 6(T1-5) H 3. 05
55 CT4001 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 CT4001_LR4 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 3. 05
56 GD4501 Giáo dục thể chất P1 1 GD4501_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3) NTĐ 1
57 GD4502 Giáo dục thể chất P2 1 GD4502_LR 17/6 3/8   Thứ 3(T1-3) NTĐ 1
58 GD4502 Giáo dục thể chất P2 1 GD4502_LR1 17/6 28/7   Thứ 4(T1-3) NTĐ 1
59 GD4503 Giáo dục thể chất P3 1 GD4503_LR1 17/6 28/7   Thứ 5(T1-3) NTĐ 1
60 GD4503 Giáo dục thể chất P3 1 GD4503_LR2 17/6 28/7   Thứ 6(T1-3) NTĐ 1
61 KT0101.1 Hình học hoạ hình và vẽ kĩ thuật 4 KT0101.1(K,CQ)_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T7-12)Thứ 5(T7-12) H 4. 05
62 KT0101.1 Hình học hoạ hình và vẽ kĩ thuật 3 KT0101.1(Q)_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) H 4. 04
63 KT0102 Hình học hoạ hình và vẽ kĩ thuật 3 KT0102_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T1-5)Thứ 5(T1-5) H 4. 05
64 KT0102 Hình học hoạ hình và vẽ kĩ thuật 3 KT0102_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T1-5)Thứ 6(T1-5) H 4. 05
65 KT0102 Hình học hoạ hình và vẽ kĩ thuật 3 KT0102_LR3 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 4. 05
66 TC2501 Hoá học đại cương 2 TC2501_LR1 17/6 28/7   Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) H 3. 03
67 TC2501 Hoá học đại cương 2 TC2501_LR2 17/6 28/7   Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) H 3. 03
68 TC2501 Hoá học đại cương 2 TC2501_LR3 17/6 28/7   Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 4. 04
69 XD3201 Kết cấu bê tông cốt thép P1 3 XD3201_LR1 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 4. 04
70 XD3201 Kết cấu bê tông cốt thép P1 3 XD3201_LR2 17/6 28/7   Thứ 4(T1-5)Thứ 7(T1-5) H 4. 04
71 XD3203 Kết cấu bê tông cốt thép P2 2 XD3203_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 6. 03
72 XD3211 Kết cấu BTCT - Gạch đá 2 XD3211_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 6. 03
73 XD3314 Kết cấu công trình 3 XD3314_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 7. 05
74 XD3210 Kết cấu gạch đá 1 XD3210_LR 8/7 21/7   Thứ 4(T1-5) H 6. 03
75 XD3305 Kết cấu gỗ 1 XD3305_LR 8/7 21/7   Thứ 7(T1-5) H 6. 03
76 XD3308 Kết cấu thép - gỗ 2 XD3308_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) H 6. 03
77 XD3312 Kết cấu thép bản 1 XD3312_LR 8/7 28/7   Thứ 4(T1-5) H 4. 03
78 XD3301 Kết cấu thép P1 3 XD3301_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T1-5)Thứ 5(T1-5) H 6. 03
79 XD3303 Kết cấu thép P2 2 XD3303_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 6. 03
80 QL4718 Kĩ năng viết và thuyết trình 1 QL4718_LR 8/7 28/7   Thứ 4(T1-5) H 3. 03
81 XD3501.1 Kĩ thuật thi công P1 2 XD3501.1_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) H 6. 04
82 XD3501.1 Kĩ thuật thi công P1 2 XD3501.1_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 6. 04
83 XD3501.2 Kĩ thuật thi công P2 2 XD3501.2_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) H 6. 04
84 QL5001 Kinh tế xây dựng 2 QL5001_LR1 17/6 28/7   Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 6. 04
85 QL5001 Kinh tế xây dựng 2 QL5001_LR2 17/6 28/7   Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) H 4. 01
86 DT2401 Kỹ thuật điện 2 DT2401_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) H 4. 01
87 QHDQ01 Lập quy hoạch 1 - Quy hoạch nhóm nhà ở  2 QHDQ01_LR1 17/6 28/77   Thứ 2(T2-6)Thứ 5(T2-6) XQ 01.1
88 QHDQ01 Lập quy hoạch 1 - Quy hoạch nhóm nhà ở  2 QHDQ01_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) XQ 01.1
89 QHDQ02 Lập quy hoạch 2   2 QHDQ02_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T2-6)Thứ 6(T2-6) XQ 01.1
90 NM0207 Lịch sử nghệ thuật 2 NM0207_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 4. 01
91 XD3404 Máy xây dựng 2 XD3404_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 4. 01
92 XD3106 Nền và móng 3 XD3106_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) H 6. 03
93 CT3901 Những NLCB của CN Mác-Lênin P1 2 CT3901_LR1 17/6 28/7   Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 9. 05
94 CT3901 Những NLCB của CN Mác-Lênin P1 2 CT3901_LR2 17/6 28/7   Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) H 9. 05
95 CT3901 Những NLCB của CN Mác-Lênin P1 2 CT3901_LR3 17/6 28/7   Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) H 9. 05
96 CT3902 Những NLCB của CN Mác-Lênin P2 3 CT3902_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T1-5)Thứ 5(T1-5) H 6. 05
97 CT3902 Những NLCB của CN Mác-Lênin P2 3 CT3902_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 6. 05
98 CT3902 Những NLCB của CN Mác-Lênin P2 3 CT3902_LR3 17/6 28/7   Thứ 4(T1-5)Thứ 7(T1-5) H 6. 05
99 XD3011 Ổn định và động lực học công trình 2 XD3011_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 6. 04
100 XD3011 Ổn định và động lực học công trình 2 XD3011_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) H 6. 04
101 CT4201 Pháp luật đại cương 2 CT4201_LR1 17/6 28/7   Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 9. 05
102 CT4201 Pháp luật đại cương 2 CT4201_LR2 17/6 28/7   Thứ 4(T7-9)Thứ 7(T7-9) H 9. 05
103 QL4702 Pháp luật xây dựng 1 QL4702_LR1 8/7 28/7   Thứ 4(T1-5) H 6. 04
104 QL4702 Pháp luật xây dựng 1 QL4702_LR2 8/7 28/7   Thứ 4(T8-12) H 6. 04
105 XD3208 Sửa chữa và gia cố công trình BTCT 1 XD3208_LR 8/7 28/7   Thứ 4(T8-12) H 6. 03
106 XD3001 Sức bền vật liệu P1 2 XD3001_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 7. 05
107 XD3001 Sức bền vật liệu P1 2 XD3001_LR2 17/6 28/7   Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 7. 05
108 XD3001 Sức bền vật liệu P1 2 XD3001_LR3 17/6 28/7   Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 8. 03
109 XD3001 Sức bền vật liệu P1 2 XD3001_LR4 17/6 28/7   Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) H 8. 03
110 XD3001 Sức bền vật liệu P1 2 XD3001_LR5 17/6 28/7   Thứ 3(T3-5)Thứ 6(T3-5) H 7. 05
111 XD3003 Sức bền vật liệu P2 3 XD3003_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T1-5)Thứ 5(T1-5) H 7. 03
112 XD3003 Sức bền vật liệu P2 3 XD3003_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 7. 03
113 XD3003 Sức bền vật liệu P2 3 XD3003_LR3 17/6 28/7   Thứ 4(T8-12)Thứ 7(T8-12) H 7. 03
114 XD3509 Thi công công trình 2 XD3509_LR 8/7 28/7   Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 3. 02
115 TN6101 Thí nghiệm (NC thực nghiệm) công trình  2 TN6101_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 3. 02
116 KTDK01 Thiết kế kiến trúc (ĐA K) 1 2 KTDK01_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T2-6)Thứ 5(T2-6) XK 01.1
117 KTDK01 Thiết kế kiến trúc (ĐA K) 1 2 KTDK01_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) XK 01.1
118 KTDK02 Thiết kế Kiến trúc (ĐA K) 2 2 KTDK02_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) XK 01.1
119 KTDK02 Thiết kế Kiến trúc (ĐA K) 2 2 KTDK02_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T2-6)Thứ 6(T2-6) XK 01.1
120 KTDK03 Thiết kế kiến trúc (ĐA K) 3 2 KTDK03_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T2-6)Thứ 5(T2-6) XK 01.2
121 KTDK03 Thiết kế kiến trúc (ĐA K) 3 2 KTDK03_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) XK 01.2
122 KTDK04 Thiết kế Kiến trúc (ĐA K) 4 2 KTDK04_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) XK 01.2
123 KTDK04 Thiết kế Kiến trúc (ĐA K) 4 2 KTDK04_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T2-6)Thứ 6(T2-6) XK 01.2
124 KTDK05 Thiết kế Kiến trúc (ĐA K) 5 2 KTDK05_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T2-6)Thứ 5(T2-6) XK 01.3
125 KTDK05 Thiết kế Kiến trúc (ĐA K) 5 2 KTDK05_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) XK 01.3
126 KTDK06 Thiết kế Kiến trúc (ĐA K) 6 2 KTDK06_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) XK 01.3
127 KTDK06 Thiết kế Kiến trúc (ĐA K) 6 2 KTDK06_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T2-6)Thứ 6(T2-6) XK 01.3
128 DT2101 Thuỷ lực P1 2 DT2101_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) H 7. 04
129 DT2101 Thuỷ lực P1 2 DT2101_LR2 17/6 28/7   Thứ 2(T10-12)Thứ 5(T10-12) H 7. 04
130 DT2101 Thuỷ lực P1 2 DT2101_LR3 17/6 28/7   Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 7. 04
131 DT2101 Thuỷ lực P1 2 DT2101_LR4 17/6 28/7   Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 7. 04
132 DT2101 Thuỷ lực P1 2 DT2101_LR5 17/6 28/7   Thứ 4(T7-9)Thứ 7(T7-9) H 7. 04
133 DT2102 Thuỷ lực P2  2 DT2102_LR 17/6 28/7   Thứ 4(T4-6)Thứ 7(T4-6) H 7. 04
134 NN3703 Tiếng Anh chuyên ngành 2 NN3703(CNTT)_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 4. 02
135 NN3703 Tiếng Anh chuyên ngành 2 NN3703(K,Q,NT,QL)_1L 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 6. 01
136 NN3703 Tiếng Anh chuyên ngành 2 NN3703(K,Q,NT,QL)_2L 17/6 28/7   Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 6. 01
137 NN3703 Tiếng Anh chuyên ngành 2 NN3703(X,Đ)_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 6. 01
138 NN3703 Tiếng Anh chuyên ngành 2 NN3703(X,Đ)_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) H 6. 01
139 NN3701 Tiếng Anh P1 2 NN3701_LR1 17/6 28/7   Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 6. 01
140 NN3701 Tiếng Anh P1 2 NN3701_LR2 17/6 28/7   Thứ 2(T7-9)Thứ 5(T7-9) H 6. 01
141 NN3702 Tiếng Anh P2 3 NN3702_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T1-5)Thứ 5(T1-5) H 6. 02
142 NN3702 Tiếng Anh P2 3 NN3702_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 6. 02
143 TH4301 Tin học đại cương 2 TH4301_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T2-6)Thứ 5(T2-6) I.701
144 TH4301 Tin học đại cương 2 TH4301_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T2-6)Thứ 6(T2-6) I.701
145 TH4301 Tin học đại cương 2 TH4301_LR3 17/6 28/7   Thứ 4(T8-12)Thứ 7(T8-12) I.701
146 TH4401 Tin học ứng dụng 2 TH4401_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) I.701
147 TH4401 Tin học ứng dụng 2 TH4401_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) I.701
148 TH4401 Tin học ứng dụng 2 TH4401_LR3 17/6 28/7   Thứ 4(T2-6)Thứ 7(T2-6) I.701
149 TH4401B Tin học ứng dụng 2 TH4401B_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) I.702
150 TH4408 Tin học ứng dụng  3 TH4408(KX)_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T2-6)Thứ 6(T2-6) I.702
151 TH4408 Tin học ứng dụng  2 TH4408(QL)_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T2-6)Thứ 5(T2-6) I.702
152 TH4405 Tin học ứng dụng (D) 3 TH4405_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) I.702
153 TH4406 Tin học ứng dụng (M) 3 TH4406_LR 17/6 28/7   Thứ 4(T2-6)Thứ 7(T2-6) I.702
154 TH4404 Tin học ứng dụng (N) 3 TH4404_LR 17/6 28/7   Thứ 4(T8-12)Thứ 7(T8-12) I.702
155 TH4403 Tin học ứng dụng (X) 3 TH4403_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T2-6)Thứ 6(T2-6) I.703
156 TH4407 Tin học ứng dụng (XN) 3 TH4407_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) I.703
157 XD3504 Tổ chức và quản lý thi công 3 XD3504_LR 17/6 28/7   Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) H 3. 02
158 TC2607 Toán 2 TC2607_LR1 17/6 28/7   Thứ 4(T1-3)Thứ 7(T1-3) H 8. 04
159 TC2607 Toán 2 TC2607_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) H 3. 02
160 TC2603 Toán P1 3 TC2603_LR1 17/6 28/7   Thứ 3(T1-5)Thứ 6(T1-5) H 8. 03
161 TC2603 Toán P1 3 TC2603_LR2 17/6 28/7   Thứ 2(T8-12)Thứ 5(T8-12) H 8. 03
162 TC2604 Toán P2 3 TC2604_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T1-5)Thứ 5(T1-5) H 8. 03
163 TC2604 Toán P2 3 TC2604_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T8-12)Thứ 6(T8-12) H 8. 04
164 DT2301 Trắc địa 2 DT2301_LR1 17/6 28/7   Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 3. 02
165 DT2301 Trắc địa 2 DT2301_LR2 17/6 28/7   Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 4. 04
166 CT4101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 CT4101_LR1 17/6 28/7   Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 8. 05
167 CT4101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 CT4101_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 8. 05
168 CT4101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 CT4101_LR3 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 8. 05
169 CT4101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 CT4101_LR4 17/6 28/7   Thứ 4(T7-9)Thứ 7(T7-9) H 8. 05
170 XD2801 Vật liệu xây dựng P1 2 XD2801_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 9. 03
171 XD2801 Vật liệu xây dựng P1 2 XD2801_LR2 17/6 28/7   Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 9. 03
172 XD2801 Vật liệu xây dựng P1 2 XD2801_LR3 17/6 28/7   Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 9. 03
173 XD2801 Vật liệu xây dựng P1 2 XD2801_LR4 17/6 28/7   Thứ 4(T1-3)Thứ 7(T1-3) H 9. 03
174 XD2802 Vật liệu xây dựng P2 1 XD2802_LR1 8/7 28/7   Thứ 2(T8-12) H 9. 03
175 XD2802 Vật liệu xây dựng P2 1 XD2802_LR2 8/7 28/7   Thứ 4(T1-5) H 3. 01
176 TC2704 Vật lý đại cương  2 TC2704_LR1 17/6 28/7   Thứ 2(T1-3)Thứ 5(T1-3) H 7. 02
177 TC2704 Vật lý đại cương  2 TC2704_LR2 17/6 28/7   Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 7. 02
178 TC2704 Vật lý đại cương  2 TC2704_LR3 17/6 28/7   Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 7. 02
179 TC2704 Vật lý đại cương  2 TC2704_LR4 17/6 28/7   Thứ 3(T10-12)Thứ 6(T10-12) H 7. 02
180 TC2704 Vật lý đại cương  2 TC2704_LR5 17/6 28/7   Thứ 4(T4-6)Thứ 7(T4-6) H 7. 02
181 QH1501 Vật lý kiến trúc 2 QH1501_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 3. 02
182 TC2701 Vật lý P1 2 TC2701_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T1-3)Thứ 6(T1-3) H 3. 01
183 TC2702 Vật lý P2 2 TC2702_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 3. 01
184 QH1502 Vật lý xây dựng 2 QH1502_LR 17/6 28/7   Thứ 3(T4-6)Thứ 6(T4-6) H 4. 01
185 TC2606 Xác suất thống kê 2 TC2606_LR1 17/6 28/7   Thứ 3(T7-9)Thứ 6(T7-9) H 9. 04
186 TC2606 Xác suất thống kê 2 TC2606_LR2 17/6 28/7   Thứ 2(T4-6)Thứ 5(T4-6) H 9. 04
187 TC2606 Xác suất thống kê 2 TC2606_LR3 17/6 28/7   Thứ 4(T4-6)Thứ 7(T4-6) H 9. 04

Quyết định về việc khen thưởng nhóm sinh viên đạt giải tại cuộc thi thiết kế sinh viên quốc tế AILCD 2024 “High school Design for Kharkiv, Ukraine”
Quyết định về việc khen thưởng nhóm sinh viên đạt giải tại cuộc thi “Association of Southeast Asian Nations International College Design and Construction Competion”
Quyết định về việc khen thưởng cho sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Toán học toàn quốc năm 2024
Quyết định về việc khen thưởng cho đồ án sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2023 của Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam
Quyết định về việc khen thưởng cho sinh viên đạt giải thưởng Loa Thành năm 2023
Quyết định về việc khen thưởng tốt nghiệp Đợt 1 của sinh viên khóa 2019 Khoa Thiết kế Mỹ thuật, Khoa Công nghệ Thông tin và các trường hợp khác
Quyết định về việc khen thưởng tốt nghiệp đợt 1 của sinh viên khóa 2019NT, X, XN, VL, QL, KX, D, N, M, GT và các trường hợp khác, Đợt 2 khóa 2018K, 2018Q, 2018KTCQ và các trường hợp khác
Quyết định về việc trao học bổng LIXIL-INAX cho sinh viên Khoa Kiến trúc và Khoa Nội thất
Thông báo về việc xử lý sinh viên không đóng học phí đúng hạn kỳ 2 năm học 2023-2024 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Thông báo về hạn nộp học phí kỳ II năm học 2023-2024
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt giải trong cuộc thi “Olympic Tin học sinh viên Việt Nam” năm 2023
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt giải trong cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp năm học 2022-2023
Thông báo về việc đăng kí tài khoản ED
Thông báo Kế hoạch giảng dạy, học tập và đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2023-2024
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KỲ II NĂM HỌC 2023 -2024
Thông báo về việc đăng ký nhận học bổng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Hà Tây năm học 2023- 2024
Quyết định Số: 358/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng học kỳ II năm học 2022 – 2023 cho sinh viên Viên ĐT&HTQT
Quyết định Số: 356/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc trao giải thưởng Cuộc thi “Sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội với ý tưởng khởi nghiệp năm 2023 (HAU_STARTUP-2023)
Quyết định Số: 355/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2023 – 2024
Quyết định Số: 354/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2022 – 2023
Thông báo về việc xét thi đua, khen thưởng học kỳ II năm học 2022-2023 và xét cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2023-2024
Thông báo công khai mức thu học phí năm học 2023-2024 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KỲ I NĂM HỌC 2023 -2024
TB về kế hoạch giảng dạy, học tập và đăng ký khối lượng học tập HKI năm học 2023-2024
Thông báo Số: 209/TB-ĐHKT-CT&CTSV Ngày 15/8/2023 về việc cho phép sinh viên trở lại học tập
Thông báo Số: 206/TB-ĐHKT-CT&CTSV Ngày 14/8/2023 về việc chuyển lớp cho sinh viên chưa ra trường thuộc các khóa đã tốt nghiệp và sinh viên có kết quả học tập kém.
Thông báo Số: 199/TB-ĐHKT-CT&CTSV Ngày 09/8/2023 về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
Thông báo Số: 201/TB-ĐHKT-CT&CTSV Ngày 09/8/2023 kết luận của Hội đồng đánh giá kết quả học tập sinh viên năm học 2022-2023
Thông báo v/v tạm ngừng thu học phí trong 02 ngày 25/7 và 26/7 của Nhà trường!
Thông báo Số: 182/TB-ĐHKT-CT&CTSV ngày 20/7/2023 về việc cho phép sinh viên được trở lại học tập trước thời hạn
Quyết định Số: 164/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV Về việc khen thưởng sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 33 năm 2023.
Thời khóa biểu học kỳ hè năm 2023 (Đợt 4)
Quyết định Số: 157, 162/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp năm học 2022-2023
Thời khóa biểu dự kiến lần 2 (đợt 4 kỳ hè 2023)
Thông báo Số: 147/TB-ĐHKT-CT-CTSV ngày 20/6/2023 về việc đánh giá điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2022 - 2023
Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ trong hè, năm học 2022-2023
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy, học kỳ II năm học 2022 - 2023
Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho sinh viên hệ chính quy, học kỳ I năm học 2022 -2023
Thông báo về việc xét thi đua, khen thưởng học kỳ I năm học 2022 -2023 và xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 – 2023
Quyết định Số: 290/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2022 – 2023
Quyết định Số: 289/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2021 – 2022
Thông báo Số: 215/TB-ĐHKT-CT-CTSV về việc xét thi đua, khen thưởng học kỳ II năm học 2021 -2022 và xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022 – 2023
Quyết định Số: 122/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các Tập thể lớp đạt danh hiệu thi đua học kỳ I năm học 2021 – 2022
Quyết định Số: 121/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2021 – 2022
Quyết định Số: 120/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2021 – 2022
Thông báo Số: 59/TB-ĐHKT-CT-CTSV về việc xét thi đua, khen thưởng học kỳ I năm học 2021 – 2022 và xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 – 2022
Quyết định Số: 281/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2021 – 2022
Quyết định Số: 280/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2020 - 2021
Thông báo Số: 199/TB-ĐHKT-CT-CTSV về việc xét thi đua, khen thưởng học kỳ II năm học 2020 – 2021 và xét cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2021 – 2022
Quyết định Số: 151/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc cấp học bổng khuyến khích họp tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2020 – 2021
Quyết định Số: 150/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2020 – 2021
Thông báo Số 91/TB-ĐHKT-TC-CTSV về việc xét thi đua, khen thưởng học kỳ I năm học 2020 - 2021 và xét học bổng KKHT học kỳ II năm học 2020 – 2021
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Thông báo nhịp học mới - Nhịp 2 kỳ II năm học 2022-2023.
Khoa Xây dựng thông báo cho sinh viên có nhu cầu mở học phần thực tập TN để đủ điều kiện nhận ĐATN đợt 2
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬT SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TRÊN HỆ THỐNG (LẦN 2)
Thông báo về kế hoạch đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2022-2023
Hướng dẫn thi tiếng Anh đầu vào (Toeic Placement Test) cho sinh viên khóa 2022-2027
Thông báo về việc gia hạn thu học phí Học kỳ 1 năm học 2022-2023
Kế hoạch thi Học kỳ 1 năm học 2022-2023
Thông báo về kế hoạch họp lớp trong năm học 2022-2023
Thông báo về thời gian và cách thức nộp học phí Học kỳ năm học 2022-2023
Quyết định khen thưởng sinh viên tốt nghiệp năm học 2021-2022
Thông báo về việc hoàn thành việc nộp học phí năm học 2021-2022
Thông báo về kế hoạch giảng dạy, học tập và đăng ký khối lượng học tập học kỳ I năm học 2022-2023
Hướng dẫn đăng ký học phần ngoại ngữ Học kỳ 1 năm học 2022-2023
Thông báo Thời khoá biểu các lớp bổ sung Đợt 5 học kì III (kì hè)
Thông báo về việc gia hạn thời gian thu học phí học kì II năm học 2021 - 2022
Thông báo lịch thi Đợt 2 học kì II( Kì tối) năm học 2021-2022
Thông báo về việc nộp học phí Học kỳ 2 năm học 2021-2022
Kế hoạch thi Học kỳ 2 năm học 2021-2022
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch học tập Học phần Thực tập công nhân của các lớp khoá 2019 thuộc Khoa Xây dựng
Thông báo về việc quy đổi học phần Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Thông báo Nộp học phí kỳ 2 năm học 2021 - 2021
Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng luyện thi Olympic thủy lực
Thông báo về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối học kỳ II năm học 2021-2022
Thông báo về việc hướng dẫn đăng ký học các học phần Ngoại ngữ kỳ II năm học 2021-2022
Thông báo về đăng ký khối lượng học tập/ Học kỳ II năm học 2021 - 2022
Thông báo về việc phân công cán bộ giảng dạy trình độ đại học học kỳ II năm học 2021-2022
Thông báo về việc trả lại tiền học phí thừa do sinh viên thuộc diện miễn giảm hủy môn và chuyển khoản thừa
Thông báo về việc tra soát ghi nhận tiền nộp học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
Thông báo danh sách, số báo danh, ca thi kỳ thi tiếng Anh đầu vào (Toeic Placement Test) cho sinh viên khóa 2021
Kế hoạch thi Học kỳ 1 năm học 2021-2022
Thông báo về việc học học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh của khoá 2021-2026
Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Anh Toeic Placement Test cho sinh viên khóa 2021
Lịch Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khoá 2021-20216
Thông báo về việc thay đổi kế hoạch và hình thức đào tạo Học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh năm học 2021-2022
Hướng dẫn sinh viên nộp học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022
Thông báo về việc sinh viên tự hủy các học phần không học HK1/ 2021 - 2022
TB về đăng ký khối lượng học tập/ Học kỳ I năm học 2021 - 2022
Thông báo về việc phân công cán bộ giảng dạy trình độ đại học; đăng ký khối lượng học tập của sinh viên học kỳ I năm học 2021-2022
Lịch thi Đợt 4 học kỳ II Năm học 2020 - 2021( Kỳ hè)
Thông báo về việc chuyển khoản thiếu học phí học kì hè năm học 2020 - 2021
Thông báo thời khóa biểu Học kỳ 03 năm học 2020 - 2021
Hướng dẫn sinh viên nộp học phí Học kỳ phụ trong hè năm 2021
Thông báo về việc gia hạn nộp học phí một số học phần thuộc đợt học bổ sung Đợt 3 HKII năm học 2020 - 2021
Thông báo về việc nhận lại tiền thừa của học phần tham quan của khoá 2017K
Thông báo về việc khai thông tin hòm thư điện tử (email) của sinh viên vào hệ thống để nhận hoá đơn điện tử
Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 ÂL) , Ngày Chiến thắng 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 01-5 năm 2021
Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập ở nhịp 2 của Học kỳ 2 năm học 2020-2021
Thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập, nhịp 2 của KH II/ 2020-2021
Thông báo về việc khai báo thông tin bảo hiểm xã hội qua phần mềm VssID
SINH VIÊN CHUYỂN KHOẢN THỪA TIỀN HỌC PHÍ
SINH VIÊN CHUYỂN KHOẢN HỌC PHÍ THIẾU THÔNG TIN
Về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối học kỳ II năm học 2020-2021
Thông báo về việc xét thi đua, khen thưởng Học kỳ I và xét cấp học bổng KKHT Học kỳ II năm học 2020-2021
Sinh viên nộp tiền học phí bằng chuyển khoản
Thông báo về việc giảng dạy và học bù của các học phần không tổ chức học trực tuyến trong nhịp 1 của Học kỳ 2 năm học 2020-2021
Kế hoạch thi Học kỳ 2 năm học 2020-2021
Thông báo về việc điều chỉnh lịch học bù Tuần 23 của các khóa 2018X, 2018VL và 2018XN (thuộc Khoa Xây dựng)
Thông báo về việc gia hạn nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021
Thông báo về việc thay đổi kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021
Cẩm nang thanh toán học phí online
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY - HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2020 - 2021
THÔNG BÁO SINH VIÊN NGÀNH KIẾN TRÚC TIÊN TIẾN, DEEA
DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN CỦA CÁC BỘ MÔN - HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2020 - 2021
Thông báo về đăng ký khối lượng học tập, Học kỳ II / năm học 2020 - 2021
Danh sách sinh viên khóa 2020 xét tuyển đại học nộp thừa học phí kỳ 1 năm 2020-2021
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG LUYỆN THI OLYMPIC THỦY LỰC
Thời gian thu học phí đợt 4
Thông báo về việc hoàn trả học phí nộp thừa
THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ VIỆC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG LUYỆN THI OLYMPIC TOÁN
Thông báo về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối nhịp 2 học kỳ I năm học 2020-2021
Kế hoạch thi HK1 năm học 2020-2021
Quyết định về việc miễn, giảm học phí đợt 1 Học kỳ I năm học 2020-2021
Thông báo về việc đăng ký chuyển từ lớp đại trà sang Lớp K+, X+
Kế hoạch học Đợt 3 học kỳ I năm học 2020-2021 (đợt học bổ sung vào buổi tối)
Thông báo về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối học kỳ I năm học 2020-2021
Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2020
Thông báo về việc đăng ký bổ sung, đăng ký account ED hoặc huỷ các học phần Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh P1, Tiếng Anh P2 trong Học kỳ 1 năm học 2020-2021
TB về đăng ký các môn Tiếng Anh, môn tin và môn Tham quan; Thực tập công nhân; thực tập tốt nghiệp Học kỳ I năm học 2020 - 2021
TB về đăng ký khối lượng học tập Học kỳ I năm học 2020 - 2021
Thông báo về việc phân công cán bộ giảng dạy trình độ đại học; đăng ký khối lượng học tập của sinh viên học kỳ I năm học 2020-2021
Quyết định thi đua khen thưởng và học bổng
Thông báo về việc xử lý sinh viên nợ học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY NHỊP 2 - HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2019 - 2020
Danh sách sinh viên nợ học phí kỳ 2 năm học 2019-2020
Danh sách sinh viên nợ học phí kỳ 2 năm học 2019-2020
Danh sách sinh viên nợ học phí kỳ 2 năm học 2019-2020
Danh sách sinh viên nợ học phí kỳ 2 năm học 2019-2020
Thông báo về việc tổ chức đào tạo trực tuyến một số học phần Tin học thuộc nhịp 2 của học kỳ 2 năm học 2019-2020
Thông báo về việc mở các lớp tiếng Anh tăng cường P2 và tiếng Anh cơ bản P1 trong nhịp 2 năm học 2019-2020
Thông báo về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối học kỳ II năm học 2019-2020
Thông báo về việc trao học bổng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark Vietnam
Thông báo về việc hoãn thi sinh viên giỏi năm học 2019 - 2020
Thông báo kế hoạch giao nhiệm vụ ĐATN đợt 2 của Khoa Xây dựng
Kế hoạch thi Nhịp 1 Học kỳ 2 năm học 2019-2020
Tham khảo Danh sách các lớp học tuần 39
Thông báo về kế hoạch nghỉ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2020
Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập của các lớp bậc đại học trong Tuần 39 của năm học 2019-2020
Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập của các lớp bậc đại học trong Tuần 40 của năm học 2019-2020
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo Học kỳ 2 năm học 2019-2020
Thông báo về việc điều chỉnh lịch học một số học phần của các lớp 2017 X, X+, XN, VL
Thông báo về việc nghỉ Lễ Giổ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch) năm 2020
Thông báo về việc nghỉ học Tuần 26 để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra
Thông báo về việc đăng ký môn Tiếng Anh chuyên ngành Khoa CNTT Học kỳ II năm học 2019-2020
Thông báo về việc thi sinh viên giỏi năm học 2019-2020
Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường và SV hệ chính quy năm học 2019-2020
Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt lớp tháng 01-2020
Xếp lớp học phần theo kết quả thi Toeic Placement Test ngày 21/12/2019
Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập Học kỳ II năm học 2019-2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG LUYỆN THI OLYMPIC THỦY LỰC TOÀN QUỐC
TB VỀ VIỆC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG LUYỆN THI OLYMPIC TOÁN
Thông báo về việc đăng ký trùng 2 học phần Tiếng Anh tăng cường P1 và Tiếng Anh tăng cường P2 của sinh viên khóa 2017 và 2018
Thông báo về việc đăng ký môn Tiếng Anh P1, P2 (nhịp 2) của sinh viên khóa 2017 và 2018
Thông báo lịch thi bổ sung nhịp 1/ học kỳ I năm học 2019-2020
Thông báo về việc thời gian học môn Tiếng Anh tăng cường P1, P2 của sinh viên khóa 2017 và 2018
Lịch đăng ký học đối với SV khoá 2018 đã mua tài khoản ED để học tiếng Anh online theo định hướng TOEIC nhưng chưa đăng ký học
Thông báo về việc gia hạn nộp học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020
Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào TOEIC Placement Test năm 2017
Thông báo về lịch học và đăng ký bổ sung nhịp 2 / học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt giải trong cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXI - 2019 và Danh sách SV được khen thưởng
Đăng ký và dự thi tiếng Anh đầu vào theo chuẩn TOEIC (Toeic Placement Test) đối với SV khoá 2019
Thông báo về việc đăng nhập Cổng thông tin sinh viên cho SV khóa 2019
Nhắc sinh nộp học phí
Thông báo về việc tham gia Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Khai giảng năm học mới 2019-2020
Thông báo về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối Học kỳ I năm học 2019-2020
Kế hoạch thi kết thúc học phần Học kỳ 1 năm học 2019-2020
Các em sinh viên chú ý thời khóa biểu: lịch học và phòng học các học phần Ngoại ngữ
Các em sinh viên có tên trong DS phải đăng ký lại học phần tiếng Anh chuyên ngành có mã HP: NN3703.1
Về việc đăng ký bổ sung (đặc biệt các học phần Tiếng Anh) và rút bớt học phần HK1 năm học 2019 - 2020
Thông báo về việc hướng dẫn xử lý học tập sinh viên hệ chính quy năm học 2018 - 2019
Đăng ký khối lượng học tập Học kỳ I năm học 2019-2020
Thông báo về việc đăng ký chuyển đổi từ chương trình đào tạo đại trà sang chương trình chất lượng cao trình độ đại học ngành Kiến trúc, ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN HỌC KỲ 02 NĂM HỌC 2018-2019: Đợt 5, từ ngày 17/06/2019 đến ngày 11/08/2019
Quyết định về việc khen thưởng Khoa Nội thất và Khoa Quy hoạch trong kỳ thi Sinh viên giỏi năm học 2018-2019; Quyết định khen thưởng SV đạt giải kỳ thi Sinh viên giỏi năm học 2018 - 2019
Thông báo về việc triển khai cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019 (SV.STARTUP-2019)
Thông báo về việc tổ chức học bù ngày 29 tháng 4 năm 2019 cho các lớp bậc đại học
Thông báo về việc sử dụng phòng i702 phục vụ thi tin học quốc tế, sáng thứ Sáu, 19/4/2019
Dự thảo 1 Kế hoạch đào năm học 2019 - 2020 và KHĐT các bộ môn
Quyết định về việc miễn, giảm học phí Học kỳ 2 năm học 2018-2019; truy lĩnh miễn, giảm học phí Học kỳ 1 năm học 2017-2018
Về việc SV thuộc các lớp đại trà đã đăng ký học một số học phần cùng với các lớp thuộc Chương trình đào tạo chất lượng cao
Thông báo về việc hoàn thành kinh phí mua tài khoản học tiếng Anh online (account ED)
Thông báo về gia hạn nộp học phí kỳ 2 năm 2018 - 2019
Kế hoạch thi học kỳ II, năm học 2018-2019
Thông báo về hạn nộp học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019
Về việc điều chỉnh sỹ số các lớp học phần Tin học, học kỳ II năm học 2018-2019
Về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối học kỳ II năm học 2018-2019
Về việc SV chưa có tài khoản ED học tiếng Anh online trong HK2 năm học 2018-2019
Thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức thi Sinh viên giỏi và thi OLYMPIC Thủy lực
Danh sách sinh viên khóa 2018 đã đăng ký mua Tài khoản học Online và sinh viên khóa 2017 đăng ký học các học phần Tiếng Anh 
Gia hạn đăng ký cho SV thuộc diện học học phần tiếng Anh tăng cường (P1, P2) và Tiếng Anh cơ bản (P1, P2) và tiếng Pháp
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức thi Sinh viên giỏi và thi OLYMPIC cơ học
Thông báo về đăng ký môn Ngoại Ngữ, Đồ án TN và bổ sung ... thời khoá biểu học kỳ 2 năm học 2018 - 2019
Lịch thi bổ sung nhịp 2, kỳ I năm học 2018 - 2019
Thông báo về đăng ký môn tự chọn, học lại, học cải thiện ... thời khoá biểu học kỳ 2 năm học 2018 - 2019
Lịch thi các lớp học phần Giáo dục thể chất
Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học Tiếng Anh theo định hướng TOEIC Học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy khoá 2018
Thời khóa biểu chính thức các lớp riêng (học tối đợt 3), kỳ I năm học 2018 - 2019
Lịch thi bổ sung lớp riêng ( đợt 3), kỳ I năm học 2018 - 2019
Thông báo về mở lớp bồi dưỡng luyện thì Olympic Toán
Thông báo và TKB dự kiến học tối đợt 2 học kỳ 1/2018-2019
Quyết định miễn giảm học phí đợt 1 học kì 1 năm học 2018-2019; Quyết định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đợt 1 học kì 1 năm học 2018-2019
Thông báo về việc điều chỉnh Thời khoá biểu lớp 18K+ và phòng học của lớp 18X+
Kết quả xét tuyển CTCLC năm 2018 ngành kiến trúc, ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; biên chế lại lớp cho các SV không trúng tuyển CTCLC
Thông báo về thời khóa biểu của sinh viên khóa 2018
Các học phần tiếng Anh cơ bản (P1, P2) chính khoá sẽ được tổ chức học từ Tuần 8 (bắt đầu từ ngày 01/10/218)
Thông báo về việc nộp học phí của sinh viên đợt học bổ sung vào buổi tối học kỳ I năm học 2018-2019
Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tiếng Anh theo định hướng TOEIC
Kế hoạch thi Học kỳ I Năm học 2018-2019
Thông báo về thời khoá biểu các lớp tiếng Anh tăng cường
Thông báo về việc triển khai công tác CVHT, giảng dạy và học ngoại ngữ tăng cường năm học 2018-2019. Các mẫu đơn, danh sách liên quan
Thay đổi lịch học tiếng Anh tăng cường, Học kỳ 1 năm học 2018-2019
THÔNG BÁO Về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối học kỳ I năm học 2018-2019
TB Lịch thi bổ sung đợt 4, kỳ 2( kỳ hè) năm học 2017 - 2018
Thông báo danh sách các lớp học phần bị hủy do không đủ điều kiện mở lớp - Học kỳ I năm học 2018 - 2019
Thông báo về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và học tập Học kỳ I năm học 2018-2019.
Danh sách sinh viên nợ học phí đợt 4 (đợt hè)/ HK2 năm học 2017 - 2018
Lịch thi bổ sung nhịp 2 học kì 2 và đợt 3 (lớp riêng)
THÔNG BÁO Về việc tổ chức học kỳ phụ trong hè năm học 2017-2018
Các quyết định về Khen thưởng học kỳ I và Học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017-2018
Danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ 2 năm học 2017 - 2018
Thông báo về việc triển khai thực hiện công tác giảng dạy học ngoại ngữ theo quy định mới của Nhà trường
Kế hoạch thi bổ sung nhịp 1, kỳ 2 năm học 2017-2018
Về việc đảm bảo điều kiện tiên quyết của học phần Tiếng Anh chuyên ngành
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối học kỳ II năm học 2017-2018
Kế hoạch thi và bảo vệ đồ án môn học, học kỳ II, NH 2017-2018
Phòng Tài chính Kế toán thông báo miễn giảm học phí đợt 1 kỳ 1 năm học 2017-2018
Lịch học lớp ôn thi Olympic Sức bền vật liệu; Cơ học kết cấu và Môn Thủy lực
Thông báo lịch thi bổ sung nhịp 2, kỳ 1 và đợt 3( lớp riêng) kỳ 1 năm học 2017-2018
Thông báo danh sách các lớp học phần bị hủy do không đủ điều kiện mở lớp - Học kỳ II năm học 2017-2018
Một số nội dung về đăng ký học kỳ 2/ 2017 - 2018 các em sinh viên cần chú ý:
Thông báo về lịch bảo vệ Đồ án môn học Kết cấu Bê tông cốt thép số 2 của các lớp 14X
Thông báo về việc đăng ký thời khoá biểu Học kỳ II năm học 2017-2018
Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ sư tài năng ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp khoá 2017
Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2018
Lịch thi kết thúc các học phần Giáo dục thể chất Nhịp 2 học kỳ 2 năm học 2017 - 2018
Thông báo thi bổ sung Môn " Phần mềm phân tích kết cấu hiện đại"
Kế hoạch thi Đợt học bổ sung vào buổi tối, học kỳ I, NH2017-2018
Thông báo lịch thi bổ sung môn Phần mềm phân tích kết cấu hiện đại
Thông báo lịch thi bổ sung nhịp 1, kỳ I năm học 2017 -2018
Thông báo về kế hoạch tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối, học kỳ I năm học 2017-2018
LỊCH THI VÀ PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI MÔN GDTC NHỊP 1 KỲ 1 NĂM HỌC 2017- 2018
Thông báo về việc thay đổi thời khoá biểu học phần Tiếng Anh tăng cường Học kỳ I năm học 2017-2018
Thông báo về mức học phí và thời hạn nộp học phí năm học 2017-2018 đối với đào tạo đại học hệ chính quy
Thông báo về điểm cũng như việc đánh giá hoạt động giảng dạy
Thông báo kế hoạch thi Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018
Thông báo Lịch thi bổ sung đợt 5, kỳ 2 (đợt hè)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC “On Cultural And Environmental Diversity In Asia”
V/v kết quả đăng ký học có sự thay đổi.
Về việc đăng ký môn học đồ án tốt nghiệp
V/v đăng ký bổ sung kỳ 1 năm 2017-2018
V/v Đăng ký học kỳ 1 năm học 2017-2018
Kế hoạch thi học hè năm học 2016 - 2017
Các em sinh viên K, Q, NT theo dõi lịch học môn học Tin học ứng dụng
Các lớp học phần không đủ điều kiện mở trong hè & Thời gian và hình thức nộp học phí
Về việc triển khai cổng thông tin tín chỉ mới và đăng ký lịch học hè năm học 2016 - 2017
   Website      http://hau.edu.vn/
   Địa chỉ      Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội
   Điện thoại      +84.4.3854.4346
   Email     
   Fax     
   Thống kê truy cập  
   Đang online
   Tổng truy cập
70490
147845
Đơn vị phát triển: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NAM VIỆT       Tầng 2, Khu nhà ở Liên hợp 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội     0432 065 065     Fax: 0432 020 066